Плански документи


Просторни план („Сл. лист општине Кањижа“ бр . 19/2012)


Графички део – Насељена места:
Графички део – Рефералне карте
Текст

Измене и допуне Просторног плана општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр . 18/2021)


Графички део – Рефералне карте
Текст


План генералне регулације


План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013)
Графички део
Текст

Измене и допуне плана генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 17/2022)
Графички део
Текст

План генералне регулације насеља Хоргош („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 8/2011 и 12/2011)
Графички део
Текст


План детаљне регулације


План детаљне регулације за део радне зоне број 13 у ко Мартонош
Графички део
Текст

План детаљне регулације дела блока 24 – радна зона у насељу Кањижа
Графички део
Текст

План детаљне регулације дела блока 8 у Кањижи
Графички део
Текст

План детаљне регулације комплекса „Хоргош“ на инфраструктурном коридору ауто-пута Е-75, деоница Суботица-Београд на стационажи км 2+000
Графички део
Текст

План детаљне регулације за зону чисте индустрије у Хоргошу, општина Кањижа
Графички део
Текст

План детаљне регулације одводног канала „Шест путева“ у к.о. Мартонош
Графички део
Текст

План детаљне регулације инфраструктурног коридора обилазнице Кањижа (државни пут II реда)
Графички део
Текст

План детаљне регулације спортско-рекреативног центра у Кањижи
Графички део
Текст

План детаљне регулације „Haterem” у Кањижи
Графички део
Текст

План детаљне регулације туристичко спортско рекреационог комплекса у Орому
Графички део
Текст

План детаљне регулације планиране туристичко-рекреативно површине у насељу Хоргош
Графички део
Текст

План детаљне регулације за комплекс ветропарка „Мале Пијаце“
Графички део
Текст


Потврђени урбанистички пројекти