Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за општину Кањижа у 2016. години

10.05.2016.
 

На основу члана 43.став 1.тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, и 38/15) и у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Кањижа за 2016. годину, председник општине Кањижа, дана 09.05.2016. године,
р а с п и с у ј е   

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА У 2016. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

    Јавни радови од интереса за општину као мера активне политике запошљавања организују се у циљу подстицања запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), нарочито теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе  као и очувања и унапређења радних способности незапослених.
    Јавним радовима се обухвата спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса.
    Финансијски оквир програма за јавне радове износи 3.950.000,00 динара, планираних на позицији у буџету општине  раздео IV, глава 1, функција 620, позиција 135.
    Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Општина Кањижа на основу јавног позива.
    Максимална дужина трајања јавног рада је 5 месеци а треба да се реализује најкасније до 15.12.2016.
    Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву Општини Кањижа, Комисији за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА У 2016. ГОДИНИ

ПРИЈАВА