Јавни конкурс предузетницима, микро и малим предузећима

11.04.2016.
  

На основу Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016), члана 11. Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој

привреде и предузетништва општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015)  и Програма мера развоја привреде и предузетништва на територији општине Кањижа у 2016. години Комисија за доделу средстава за развој привреде и предузетништва на територији општине председник општине расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима.

Додељују се бесповратна средства предузетницима, микро и малим предузећима у укупном износу од 6.000.000,00 динара утврђена Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016) у оквиру Програма 3 – локални економски развој, пројекат 1501-П1 – Стварање услова за побољшање пословања привредних субјеката, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, извор финансирања – 01 приходи из буџета, са циљем повећања броја запослених, подстицања и повећања ефикасности производних и услужних делатности и унапређења степена конкурентности. Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.Пријава на конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима