Решење о додели средстава црквама и верским заједницама

04.04.2016.
  

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 8. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2016) председник општине доноси решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2016. годину

На основу расписаног Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016. годину и на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама планирани износ од 2.000.000,00 динара ДОДЕЉУЈЕ СЕ према следећем:

Ред. бр.

Назив и седиште подносиоца пријаве

Назив пројекта

Износ суфинансирања пројеката

1.

Српска Православна Црквена Општина Кањижа,  Кањижа, Главна 1

Радови на обнови Светог Храма Св. Архангела Михајла у Кањижи

600.000,00

2.

Римокатоличка жупа Похођење Блажене Дјевице Марије –Адорјан, М. Тита 1

Адаптација котларнице и гараже

500.000,00

3.

Римокатоличка жупа Обраћање Светог Павла, Кањижа, Мале цркве бр. 3

Реконстукција крова на згради храма

200.000,00

4.

Римокатоличка жупа Пречисто срце Маријино – Ором, Велики пут 159

Замена кровног покривача и олука храма

200.000,00

5.

Римокатоличка жупа Свети Јосип радник – Тотово Село, Тотово Село, Кошутова бр. 4

Замена олука и поправка спољне фасаде храма

 

200.00,00

6.

Римокатоличка жупа Име Маријино – Мартонош, Мартонош, Трг Слободе бр. 8

Обнова звона храма у Мартоношу

110.000,00

7.

Дружба сестара Наше Госпе бачке – Суботица, Метохијска бр. 2/а

Поправка попуцалих зидова

100.000,00

8.

Римокатоличка жупа Свети Петар и Павао – Мале Пијаце, Мале Пијаце, Кириш бр. 6

Сигурносне браве

90.000,00

Додељена средства дозначују се изабраним подносиоцима пријаве из тачке I из средстава буџета општине Кањижа за 2016. годину предвиђених у разделу 4. главе 1.  функције 840. програмске активности ПА0002 – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву – Верске заједнице позиције 179. конто 481 – дотације нефинансијским организацијама.

Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа за 2016. годину.

Ово решење је коначно.

По коначности овог Решења са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

Корисници средстава дужни су да најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији пројеката и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

Извештај о реализацији пројекта подноси се средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама на Обрасцу бр 2 који је објављен на званичној интернет страници општине.

Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.

Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

Председник општине
др Михаљ Бимбо с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-113/2016-I/А
Дана: 22.3.2016. године
Кањижа