Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро, малим и средњим предузећима

23.06.2015.
  

На основу Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015) председник општине Кањижа расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МИКРО, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Основне информације

            Додељују се бесповратна средства предузетницима, микро, малим и средњим предузећима у укупном износу од 3.000.000,00 динара утврђена Одлуком о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014 и 7/2015) у оквиру Програма 3 – локални економски развој, пројекат 1501-П2 – Стварање услова за побољшање пословања привредних субјеката, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, извор финансирања – 01 приходи из буџета, са циљем повећања броја запослених, подстицања и повећања ефикасности производних и услужних делатности и унапређења степена конкурентности.

            Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

2. Намена средстава

            Бесповратна средства се додељују:

 

1. За трошкове камате свих врста кредита предузетника, микро, малих и средњих предузећа  (у даљем тексту: правна лица) одобрених од стране пословних банака, осим за одржавање ликвидности и  рефинансирање кредита

            Бесповратна средства се додељују за износ камате која је  плаћена у претходних годину дана, односно од 01.06.2014. године до 01.06.2015. године. Средства се дозначују једнократно, на текући рачун подносиоца пријаве.

            Највиши износ средстава који се додељује је:
            1) за предузетника до 100.000,00 динара
            2) за правно лице до 300.000,00 динара.

 

2. За трошкове набавке основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности 

            Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је реализована у 2015. години, а чија је исплата извршена у целости или је набавка у току.

            Најнижи износ средстава која се додељују је 150.000,00 динара,  а највиши 500.000,00 динара.  

            Пријаве на конкурс се узимају обзир и на основу приказа авансног рачуна или предрачуна. Средства се  дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што исти прикаже извод из банке да је платио минимално 50 % вредности основног средства.

            Средства се додељују највише до 50 % вредности трошкова набавке основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ).

3. Бесповратна средства за трошкове увођења, сертификације,  односно  ресертификације међународних стандарда и израду акта о процени ризика Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро, малим и средњим предузећима

Образац