Јавни позив у вези вантелесне оплодње

27.03.2015.
  

На основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу Комисија за остваривање права на вантелесну оплодњу, дана 27. марта 2015. године упућује јавни позив за доставу пријава ради остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Ради подстицања наталитета на територији општине Кањижа у буџету општине Кањижа у 2015-ој години обезбеђено је 250.000,00 динара ради остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу могу да остваре парови за услуге које се пружају у здравственим установама у којима Републички фонд за здравствено осигурање финансира програм вантелесне оплодње.
Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње пар може да оствари уз кумулативну испуњеност следећих услова:
1. да жена, у моменту подношења захтева, није навршила 41 годину живота;
2. да пар има држављанство Републике Србије;
3. да пар има пребивалиште на територији општине Кањижа најмање 2 године пре дана подношења захтева;
4. да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију (у даљем тексту Комисија за вантелесну оплодњу);
5. да је, по одлуци Комисије за вантелесну оплодњу, пар био укључен у поступак вантелесне оплодње у претходна два покушаја.
Ради остваривања права подносиоци уз захтев (на Обрасцу М–ВТО) прилажу следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених за жену;
2. уверењe о држављанству Републике Србије пара;
3. уверење о пребивалишту пара;
4. фотокопије медицинских налаза да испуњавају здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;
5. предрачун здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу;
6. потврду Републичког фонда за здравствено осигурање да су обављена два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава буџета општине може се остварити за један покушај вантелесне оплодње.
Одобрена средства за вантелесну оплодњу, дозначују се директно на рачун здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње.
Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног позива у средствима јавног информисања и на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs) и траје до утрошка новчаних средстава опредељених за финансирање вантелесне оплодње.
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Комисији за остваривање права на вантелесну оплодњу“, на адресу Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа, поштом или предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (Канцеларија бр. 2).
Висина накнаде трошкова за вантелесну оплодњу по једном пару утврђује се решењем, сагласно одредбама општег акта којим се уређује утврђивање цена и накнада за одређене врсте здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите. У случају када више подносилаца захтева испуњава услове јавног конкурса предност има пар где је жена ближа старосној граници утврђеној у члану 4. Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2014 и 2/2015)
Ближе информације у вези Јавног позива могу се добити на телефон бр. 875-166 лок. 229.Јавни позив за доставу пријава ради остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу из средстава буџета општине