Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

19.03.2015.
  

На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа председник општине Кањижа расписује јавни позив за финансирање посебних  програма за  потребе  и интересе грађана  у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2015. години.

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2015. годину планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у укупном износу од 685.000,00  динара.

1. НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА

 Носилац програма мора да:

 1) буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом

 2) искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено

 3) да има седиште на територији општине Кањижа

 4) да је директно одговоран за реализацију програма

 5) да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана

 6) да је са успехом реализовао претходно одобрене програме

 7) да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту

 8) располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

 1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

 2) има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

 3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

 

2. ПРОГРАМИ  КОЈИ  СЕ  ФИНАНСИРАЈУ

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми:

1. предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција  и друштава, општинска и међуопштинска школска спортска тамичења и др.),

 2. организација  спортских такмичења  од посебног значаја за општину.

3.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве  се подносе у штампаном облику, на обрасцу  пријаве  (образац бр. 1) који је објављен на званичном сајту општине Кањижа, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Кањижа,  Главни  трг бр.1., са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА“.

4. РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ   ПРИЈАВА  И  ОДЛУЧИВАЊЕ  ПО   ПРИЈАВАМА

Јавни конкурс је отворен до 25.03.2015. године и објављује се на интернет презентацији општине и у локалним медијима.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 31.03.2015.године.

Крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства је 31.12.2015. године.

Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806-2158 – Беде Мариана.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕКОМПЛЕТНЕ  ПРИЈАВЕ  СЕ  НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!Jавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа

Пријава на јавни позив за финансирање посебног програма у области спорта