Јавни оглас за давање у закуп земљишта за постављање монтажне гараже на територији КО Кањижа

04.06.2024.
 

На основу члана 6. Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 26/20) Комисија за спровођење поступка давања на коришћење земљишта за постављање монтажних гаража, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КО КАЊИЖА

 

1. Подаци о предмету закупа

 

У закуп се издаје земљиште за постављање монтажне гараже бр. 3,  на локацији бр. 2, које се налази на катастарској парцели бр. 1088/1 КО Кањижа у дворишту стамбеног блока, прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Саставни део овог конкурса je графички прилог бр. 2.

 

 

2. Период на које се земљиште даваје у закуп

Непокретност из тачке 1 овог конкурса се издаје на период од 5 (пет) година.

 

3. Износ почетне цене

Сходно члану 10. Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 26/20) висина почетне цене износи 800 динара.

 

4. Висина депозита

Сходно члану 9. Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 26/20) висина депозита за учешће у поступку прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за постављање гаража износи 800 динара.

Полагање депозита врши се уплатом на рачун Закуподавца: Општинска управа општине Кањижа - бр. рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, бр. модела: 97, позив на број: 38-214.   сврха уплате: Депозит за учешће у поступку прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за постављање гаража, локација бр. 2, бр. гаражног места 3.

Лицу са којим се закључи уговор о закупу износ депозита се урачунава у закупнину.

Уколико лице која буде изабрано и проглашено као најповољнији понуђач у поступку давања у закуп одустане од закључења уговора о  закупу губи право на повраћај депозита.

Осталим понуђачима чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 30 дана од дана доношења одлуке о најповољнијем понуђачу.

 

5. Подаци о документацији коју су учесници дужни да поднесу уз понуду, рок за подношење пријава

Пријава на јавни оглас подноси се на обрасцу - Прилог бр. 5 овог огласа.

Пријава обавезно садржи:

  • попуњену и потписану пријаву - Прилог бр. 5;
  • за правна лица или предузетнике, извод из надлежног регистра са матичним бројем, ПИБ-ом;
  • за физичка лица фотокопију личне карте;
  • оверену пуномоћ за лице које заступа пондосиоца пријаве;
  • доказ да је власник или корисник возила;
  • доказ о уплати депозита;
  • уверење надлежног органа Општинске управе општине Кањижа о измиреним пореским обавезама.

 

Напомена: сва приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај – Понуда за поступак прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за постављање гараже, локација бр. 2, гаражно место бр 3.

 

Рок за достављање понуда је 13.6.2024. године, до 12,00 часова.

Благовременом се сматра пријава која стигне на адресу закуподавца најкасније до дана 13.6.2024. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање!

 

6. Место и време отварања пристиглих понуда

Кањижа, Трг Главни бр. 1, зграда Општине Кањижа, канцеларија бр. 23, дана 13.6.2024. године са почетком у 12.15 часова.

 

7. Спровођење поступка, остале информације

Предметни део парцеле се издаје у закуп учеснику који понуди највиши износ месечне закупнине. Висина месечне закупнине се усклађује са одредбама Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража.

Пријавом учесник  прихвата услове из предметног Јавног огласа.

Учесник који је проглашен најповољнијим понуђачем у случају одустанка од закључења уговора о закупу, губи право на повраћај депозита.

Поступак прикупљања писмених понуда ће се сматрати успелим  уколико се на оглас пријави најмање један понуђач и понуди износ месечне закупнине која није мања од почетне цене.

Пријаве учесника који имају неизмирене обавезе по основи изворних локалних прихода се неће разматрати.

Поступак прикупљања писмених понуда за закуп из тачке 1. спроводи Комисија за спровођење поступка давања на коришћење земљишта за постављање монтажних гаража, именована одлуком председника општине бр. 02- 352 /2020-I од дана 2.11.2020. године.

 

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски.

У случају да два или више учесника понуде исту цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писмену понуду, са увећаним износом месечне накнаде у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача. У случају да понуђачи из претходног става у року од  3 (три) дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном износом месечне закупнине, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи који су предали своје понуде или овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења.

Записник о отварању пристиглих понуда уручује се присутним представницима понуђача, а осталима се доставља у року од 5 дана од дана отварања истих.

Након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, на предлог Комисије, о давању у закуп  предметне непокретности најповољнијем понуђачем одлучује Општинско веће општине Кањижа.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Кањижа закључи уговор о закупу,  који, у име Општине Кањижа закључује преседник општине.

За детаљније информације у вези поступка обратити се Петри Ковач на бр. 064 806 2131.

Овај оглас објављује се  на огласној табли и интернет страници Општине.ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КО КАЊИЖА

Пријава