Конкурс за цркве и верске заједнице

02.04.2024.
  

На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница
на територији општине Кањижа у 2024. години

I
Средства из буџета општине Кањижа у 2024. години за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа додељују се у висини од 2.000.000,00  (двамилионa) динара.

II
Право подношења пријаве на конкурс имају црквене општине традиционалних цркава и верске заједнице које се налазе на територији општине Кањижа.

III
Средства из тачке I додељују се за суфинансирање пројеката који се односе на:
1. инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима,
2. обнову постојећих црквених храмова који нису обнављани преко 10 и више година, а посебно црквених храмова који су споменици културе,
3. обнову парохијских домова,
4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља,
5. изградњу и обнову капела на гробљима,
6. обнову звоника,
7. обнову фасада и кречење црквених храмова,
8. обнову крова,
9. пресецање и санирање влаге на зидовима црквеног храма,
10. организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи,
11. организовање црквених манифестација.

IV
Подносилац пријаве доставља:
1. попуњену пријаву на Обрасцу бр. 1,
2. доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је субјекат регистрован,
3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.),
4. детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава,
5. предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на градитељску делатност, тачке 1-9).
Пројекат који буде одобрен мора бити реализован најкасније до 31. 12. 2024. године.

V
Критеријуми за одређивања висине средстава за суфинансирање појединачног пројекта су:
1.  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
2.  број верника према последњем попису становништва на територији општине,
3.  постојање и висина средстава за самофинансирање пројекта,
4. висина средстава остварених из општинског буџета у претходној календарској години,
5.  врста радова - обнова, адаптација или реконструкција постојећег објекта,
6.  мишљење Завода за заштиту споменика културе о предмету пројекта,
7. карактер хитности који се остварује непосредним увидом - изласком на терен Комисије и стручних лица организационе јединице Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове грађевинарства.
Ако се пројекат подноси за суфинансирање манифестације, процењује се карактер и
значај манифестације.

VI
Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама, на обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница” (Образац бр. 1) који је доступан и на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Пријава са пратећом документацијом подноси се у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или поштом на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком „Конкурсна документација за цркве и верске заједнице“.

VII
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријаве је 19. април 2024. године.
Додатне информације можете добити позивом на број телефона 024 4875 166 локал 229, или лично у канцеларији број 9 (Атила Каса).

Председник општине Кањижа:
Fejsztámer Róbert
(Фејстамер Роберт)

 Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2024. години

Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

Извештај о реализацији пројеката цркава и верских заједница

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2024. годину