Јавно надметање за непокретност у Мартоношу

13.02.2024.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 18 КО Мартонош парцелни број  231 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања број 000141050 2024 од дана 1.2.2024. године, Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности објављује 

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНE У ЛН БРОЈ 18 КО МАРТОНОШ ПАРЦЕЛНИ БРОЈ 231 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности (у даљем тексту: Комисија), оглашава продају путем јавног надметања  1/1 дела непокретности уписане у ЛН бр. 18 КО Мартонош, парц. бр. 231, земљиште под зградом и другим објектом површине 95m2 , земљиште под зградом и другим објектом површине 28 m2, земљиште уз зграду и други објекат површине 140m2, укупно 263 m2 , породична стамбена зграда површине 95 m2 и помоћна зграда површине 28 m2 , која је у јавној својини Општине Кањижа.
2. Почетна цена непокретности описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи  7.680,64 евра, односно 899.966,59 динара.
Наведена цена је утврђена на основу акта Министарства финансија - Пореске управе - Одељења за контролу издвојених активности великих локација Суботица број бр. 236-464-08-00121/2023-0000 од дана 2. 10. 2023. године.

3. Непокретност се отуђује у виђеном стању.

4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија образована Одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 000141050 2024 од дана 1.2.2024. године.

5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 769,00 евра у динарској противредности по средњем курсу НВС на дан уплате.
Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности уписане у ЛН број 18 КО Мартонош парцелни број 231. 
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште на адресу Општина Кањижа, Трг главни број 1, 24420 Кањижа или предајом на писарници Општине Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР. 231 КО МАРТОНОШ - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица односно предузетника, број телефона и име контакт особе;

7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број грађана, број телефона и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, број телефона, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;

8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се:
- доказ о уплати депозита у оригиналу;
- изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;

9. Рок за достављање пријава је дан 18.3.2024. године до 12:00 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 18.3.2024. године у 13:00 часова у канцеларији број 23. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1.

10. Непокретност која  предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве. 
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена о потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене непокретности и не враћа се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене. 
О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Преседник општине. До дана закључења Уговора о отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита.
У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не враћа. Осталим учесницима јавног надметања који нису успели у поступку јавног надметања уплаћени износ депозита се враћа на рачун у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.    

12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;

13. Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до дана 18.3.2024. године до 9,00 часова.  

14. За детаљније информације у вези са продајом непокретности путем јавне лицитације, у вези документације везане за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности (која може да се разгледа све до дана одржавања јавног надметања), обратити се на мобилни телефон број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије.

15. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине.Целокупни текст Јавног огласа за отуђење непокретности уписане у ЛН број 18 ко Мартонош парцелни број 231 из јавне својине општине Кањижа јавним надметањем

Образац пријаве