Регресирање путних трошкова студената

08.02.2024.
  

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 -др.закон), члана 67. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 2/2020 - пречишћен текст) и Одлуке о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АПВ”, бр. 1/2013 и 5/2017), новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2024. годину, председник општине Кањижа дана 8. фебруара 2024. године расписује 


К О Н К У Р С 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА СТУДЕНАТА - ПУТНИКА 


Право на регресирање путних трошкова остварује се у 2024. години. 

II 
Право на регресирање путних трошкова имају студенти који: 
1. имају пребивалиште на територији општине Кањижа 
2. свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до установе 
    високог или вишег образовања 
3. школују се на терет буџета 
4. први пут уписују годину студија 
5. нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и 
6. нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете, АП Војводине, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација 
III 
За остваривање права студент подноси следећу документацију: 
      1. Попуњен образац пријаве 
2. Потврду да први пут уписује годину и студира на терет буџета 
3. Фотокопију месечне карте, или 4 аутоб. карте за релацију (јан.феб.) 
4. Потврду привредног друштва односно другог правног лица да ученик преко својих 
    родитеља или старатеља не остварује право на партиципацију путних трошкова, 
    стипендију и кредит 
5. Фотокопију личне карте студента 
6. Изјаву о томе да није корисник студентске стипендије и кредита 
7. Фотокопију обе стране картице динарског текућег рачуна односно штедне књижице. 
IV 
 Студенти подносе захтев са наведеном документацијом до 19. фебруара 2024. године у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, (зграда Скупштине општине Кањижа, Трг Главни бр. 1). Ближе информације могу се добити у канцеларији бр. 10. или на телефон 024/ 4-875-166 лок. 208. 
             Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 


Конкурс је отворен од 8. фебруара до 19. фебруара 2024. године. 

Председник општине Кањижа: 
Фејстамер РобертКонкурс за остваривање права на регресирање путних трошкова студената-путника

Образац за пријаву