Јавно надметање за непокретност у Мартоношу

27.12.2023.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017), Одредаба одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Општине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 119/2015, 25/2016 и 18/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 18 КО Мартонош парцелни број 1751/13 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања број 02-320/2023 од дана 23.11.2023. године, Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНE У ЛН БРОЈ 18 КО МАРТОНОШ ПАРЦЕЛНИ БРОЈ 1751/13 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

1. Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, оглашава продају путем јавног надметања земљишта у грађевинском подручју у јавној својини и то непокретности уписане у лист непокретности број 18 КО Мартонош, парцела број 1751/13 коју чини пашњак укупне површине 2 а 79 m² из јавне својине Општине Кањижа.
Предметна парцела представља јавну својину Општине у 1/1 дела и налази се у Мартоношу.
Према Просторном плану општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12 и 18/21) кат. парц. бр. 1751/13 к.о. Мартонош се налази у грађевинском подручју насељеног места Мартонош и намењена је стамбеној зони. Приступ парцели је омогућен посредно преко кат. парц. бр. 892 са јавне површине - улице Маршала Тита (кат. парц. бр. 1711). 
Предметна парцела не испуњава услове за изградњу утврђене Просторним планом општине Кањижа имајући у виду да је површина парцеле 279 m².  
На предметној парцели се налази нелегализовани објекат који је изградило лице које је власник суседне парцеле број 892 к.о. Мартонош.
Лице коме буде отуђена предметна некретнина обавезно је да с надлежним другим правним лицима уговори  и плати трошкове за инфраструктуру: електричну енергију, топлификацију, гасификацију и друго.

2. Почетна цена парцеле описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи 83.700,00 динара.
Наведена цена је утврђена на основу акта Министарства финансија - Пореске управе - Одељења за контролу издвојених активности великих локација Суботица број 236-464-08-00043/2023 од дана 7. марта 2023. године.

3. Парцела се отуђује у својину у виђеном стању.

4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини Општине Кањижа образована Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-252/2023-I од дана 14.09.2023. године. (у даљем тексту: Комисија).

5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 8.370,00 динара;
Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности уписане у ЛН број 18 КО Мартонош парцелни број 1751/13. 
Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном

6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште на адресу Општина Кањижа, Трг главни број 1, 24420 Кањижа или предајом на писарници Општине Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ
КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 1751/13 КО МАРТОНОШ - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица односно предузетника, број телефона и име контакт особе;

7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште, број телефона, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број грађана, број телефона и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, број телефона, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју. 
У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране јавног бележника, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;

8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се:
- доказ о уплати депозита у оригиналу;
- изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;

9. Рок за достављање пријава је дан 02.02.2024. године до 12:00 часова.
Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 02.02.2024. године у 13:00 часова у канцеларији број 23. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1;

10. Непокретност која  предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве. 
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена о потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене непокретности и не враћа се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене.
О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Преседник општине. До дана закључења Уговора о отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита.
У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не враћа. Осталим учесницима јавног надметања који нису успели у поступку јавног надметања уплаћени износ депозита се враћа на рачун у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.          

12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;

13. Рок за привођење предметне парцеле намени износи 3 године од дана закључења уговора о отуђењу;

14. Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до дана 02.02.2024. године до 9,00 часова.  

15. За детаљније информације у вези са продајом непокретности путем јавне лицитације, у вези документације везане за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности (која може да се разгледа све до дана одржавања јавног надметања), обратити се на мобилни телефон број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије;

16. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине.Целокупни текст Јавног огласа за отуђење непокретности уписане у ЛН број 18 ко Мартонош парцелни број 1751/13 из јавне својине општине Кањижа јавним надметањем

Образац пријаве