Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације

04.10.2023.
  

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Кањижа, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ (Сл. лист општине Кањижа, бр. 9/23), Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Кањижа бр. 400-325//2023-I, председник општине Kањижа дана _._.2023.године доноси

 

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за  суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Кањижа за 2023. годину и расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Кањижа за 2023. годину

 

У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кањижа за 2023. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.  
Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Кањижа.

 

I. ПРЕДМЕТ СУФИНАНСИРАЊA МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:
1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент пролаза топлоте):
- U≤ 1.3 W/m2К за остакљење прозора и балконских врата;
- U≤ 1.3 W/m2К за профиле прозора и балконских врата;
- U≤ 1.6 W/m2К за врата ка негрејаним просторима;

 

2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору
У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу материјала за термичку изолацију спољних зидова/подова са свим слојевима потребним за употребу као што су лепкови, рабиц мрежица, фолије, цементна кошуљица, хидроизолација, завршни слој зида или пода. Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
- Минимална дебљина термичке изолације на спољним зидовима мора износити 10 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

 

3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице
У оквиру ове мере могуће је извршити и уградњу и набавку материјала за термичку изолацију крова или таванице изнад грејаног простора, Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, и грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
- Минимална дебљина термичке изолације крова или таванице изнад грејаног простора мора износити 20 цм, осим ако не постоји техничка могућност да се постави та дебљина изолације;

 

4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас,
У оквиру ове мере могуће је извршити замену постојећег грејача простора и набавку и  инсталацију ефикаснијег котла на природни гас. Овом мером није предвиђено финансирање уградње гасне инсталације.
Овом мером је неопходно испунити следеће критеријуме енергетске ефикасности:
- Минимални степен корисности котла (грејача простора) који користи природни гас мора бити најмање 90% (кондензациони котао). Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у грејаном амбијенту и слично;

 

5) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу
У оквиру ове мере могуће је извршити замену постојећег грејача простора и набавку и инсталацију ефикаснијег котла на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка). У примени ове мере следећи критеријум енергетске ефикасности мора бити испуњен:
- Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет, сечка) мора бити најмање 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијама сигурности и функцијом аутоматске регулације, као што је регулација температуре у грејаном амбијенту и слично;

 

6) уградња топлотних пумпи
У оквиру ове мере предвиђена је уградња следећих топлотних пумпи: топлотна пумпа ваздух-ваздух; топлотна пумпа ваздух-вода, топлотна пумпа земља-вода (са хоризонталним колекторима или са геосондама) или топлотна пумпа вода-вода. При примени ове мере није обавезна замена постојећег котла или пећи. Топлотна пумпа мора да има минимални SCOP (сезонски коефицијент грејања) према извору топлотне енергије:
- Ваздух, више од 3,4;
- Земља, више од 4,0;
- Вода, више од 4,5;

 

7) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.
Ова мера се састоји од замене/уградње: (i) електронски регулисаних циркулационих пумпи, (ii) изолације цевне мреже, (iii) грејних тела као што су радијатори, „fan-coil“ апарати, цеви подног грејања и сл., укључујући термостатске вентиле, (iv) система регулације и контролних уређаја (балансних вентила, разделника, регулатора протока) и, (v) уређаја за мерење топлоте, као што су калориметри. Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера из става 1, тачка 4) или 5) или 6) из овог одељка или пакета који садржи наведене мере. Мера ће се суфинансирати са уделом до 50% бесповратних средстава, ако се примењује са неком од наведених појединачних мера или одговарајућим уделом у случају примене основног, стандардног или напредног пакета;

 

8) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;

 

9) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 10,8 kW;

 

10) Израда техничке документације у складу са Прилогом 2
Ова мера се може применити само заједно са неком од појединачних мера под тач. 4)-6) или тачком 8) и у оквиру пакета мера, ако је у складу са Прилогом 2 неопходна израда техничке документације ради издавања акта којим се одобрава извођење радова. Мера ће се суфинансирати са уделом до 50% бесповратних средстава, ако се примењује са неком од наведених појединачних мера или одговарајућим уделом у случају примене основног, стандардног или напредног пакета.

 

Све наведене мере су примењиве за породичне куће, а за станове се могу применити само мере наведене под тачкама 1), 4), 6) и 7).
Мере под тач. 7) и 10) се не убрајају у појединачне мере јер нису предвиђене за самосталну примену.

 Целокупни текст Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кањижа за 2023. годину

Прилог 1 – Пријавни образац

Прилог 2 – Информација о потребној техничкој документациј

Прилог 3 – Изјава сувласника, власника

Изјава о сагласности за прибављање података