Обавештење

29.09.2023.
 

Обавештавају се грађани општине Кањижа да су предстојећим јавним позивом за реализацију Пројекта о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, обухваћене следеће мере унапређења енергетске ефикасности: замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача, постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице, замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас, замена постојећег грејача простора на чврсто гориво, течно гориво или електричну енергију (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу, уградња топлотних пумпи, замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде и уградња соларних панела.

Уз пријавни формулар (са типским прилозима) неопходно је приложити:

  • извод из листа непокретности/уговор о купопродаји/уговор о поклону/правноснажно решење о наслеђивању или други одговарајући документ из кога несумњиво произилази да је подносилац пријаве власник објекта, прихвата се и решење о употребној дозволи, односно решење о озакоњењу;
  • фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва пунолетна лица која живе на адреси објекта за који се подноси пријава, а за малолетна лица доставља се  фотокопија здравствене књижице;
  • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију у претходном месецу;
  • за меру замене ефикаснијим котлом на гас прилаже се решење о одобрењу за извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији до новог котла који се уграђује или акт надлежног дистрибутера о могућности прикључења на гас;
  • предмер и предрачун извођача који су у понуди крањим корисницима за извођење радова;
  • потврда о измиреним пореским обавезама не старија од датума објављивања јавног позива коју издаје Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе почев од дана објаве јавног позива.

Објављивање јавног позива се очекује током следеће недеље, стога скрећемо пажњу свим заинтересованим грађанима да редовно прате интернет страницу http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?aid=3064 општине Кањижа.


Дана 29. септембра 2023. године.

Комисија са спровођење унапређења мере енергетске ефикасности на територији општине Кањижа