Привремено прикључење незаконито изграђених објеката на комуналне мреже

15.09.2023.
 

Уредбом о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката („Сл. гласник РС“, бр. 70/2023)Владе Србије дозвољено је ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ стамбених зграда или станова изграђених без дозволе на електричну, гасну или топловодну мрежу, водоводну и канализациону мрежу, чија је сврха обезбеђивање основних људских права на воду, електричну енергију и грејање.
Рок за пријаву је ограничен, почев од 15. септембра 2023. године и траје 30 календарских дана.
Власник који трајно реши становање куповином или изградњом може на овај начин прикључити само једну зграду или стан.
Захтев се подноси локалној самоуправи на прописаном обрасцу, заједно са потребном документацијом.
Надлежном органу мора се доставити уверење о постојећем завршеном објекту, уверење да је власник зграде и власник само једне стамбене зграде или стана.
Ако је власник изградио некретнину без грађевинске дозволе, потребно је доставити потврду о покретању поступка озакоњења. Ако се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења, мора се доставити уверење да је објекат изграђен и да се користи у стамбене сврхе или други неспорни докази којима се утврђују ове чињенице.
Власништво над зградом се доказује купопродајним уговором, уговором о поклону, или другом врстом уговора или решењем о наслеђивању или правоснажном судском пресудом, или другом исправом или одлуком надлежног органа. Прилаже се и изјава да власник и чланови домаћинства немају у власништву други објекта за становање.
Поред ових уверења, потребно је приложити још неке документе, који су наведени у наведеној Уредби.
Уколико су испуњени законски услови за прикључење стамбене зграде, надлежно јавно предузеће утврђује постојање техничких услова за прикључење на дату инфраструктурну мрежу. За прикључење се плаћа накнада у складу са актима јавног предузећа. 
Привремено прикључење по Уредби траје до коначног утврђивања правног статуса објекта.
Више информације заинтересовани могу добити на броју телефона: 064 806 2149 (Даниел Нађ Немеди)

Руководилац Одељења за грађевинске послове 
Даниел Нађ НемедиУпутство о примени члана 102. Закона о планирању и изградњи