Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу

08.06.2023.
  

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) и Програма коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа за 2023. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2023) председник општине Кањижа упућује  

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавни позив се расписује за родитеље са пребивалиштем на територији општине Кањижа, чија су деца рођена у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године, и то за доделу ауто-седишта за децу произведених у складу са европским стандардом ЕЦЕ Р44/04. 
Ауто- седишта за децу су следећих техничких карактеристика:
- седишта су групе II и III за превоз деце тежине од 9-36 кг
- поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 
- седиште има сигурносни систем са 5 тачака везивања
- наслон за главу се може подесити по висини
Критеријуми за доделу ауто-седишта за децу су:
- да један од родитеља детета поседује путничко моторно возило
- да један од родитеља детета има пребивалиште на територији општине Кањижа;
- да је дете рођено у периоду од 1. јануара 2022. до 31. децембра 2022. године
- да породици подносиоца пријаве није додељено седиште за децу за путничка возила на Јавном позиву општине Кањижа у последњих 4 година
- једна породица може да добије једно седиште, осим када се ради о близанцима или више деце рођене у једном порођају
Потребна документација која се подноси уз пријаву:
- доказ о поседовању путничког моторног возила једног од родитеља детета (очитана саобраћајна дозвола)
- доказ о пребивалишту једног од родитеља детета на територији општине Кањижа (очитана лична карта или потврда о пребивалишту)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених детета 
Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Кањижа, дефинисана Програмом коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа за 2023. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2022),  из прихода остварених од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Кањижа. Рок за подношење пријава на конкурс је 20 дана почев од 9. јуна 2023. године до 29. јуна 2023. године. 
Неблаговремене пријаве се не разматрају.
Образац пријаве се може преузети у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, канцеларија бр. 2, шалтер бр. 8  сваког радног дана  у времену од 8.00 – 14.00 часова или на званичној интернет страници општине Кањижа.
Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа општине Кањижа, Трг Главни 1, 24420 Кањижа, са назнаком „За доделу ауто седишта за децу“ или лично на писарници општине Кањижа у канцеларији бр. 2 (шалтер бр. 8).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Кањижа и на огласној табли у згради Општине Кањижа.
Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа сачиниће записник који садржи предлог листе подносилаца пријава који испуњавају услове утврђене јавним позивом.
Решење о додели ауто-седишта за децу доноси Општинско веће општине Кањижа.
ДОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ НА ОБУЦИ О ПРАВИЛНОМ КОРИШЋЕЊУ И МОНТИРАЊУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ КОЈУ ЋЕ ОДРЖАТИ СТРУЧЊАЦИ ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.

Председник оппштине
Роберт Фејстамер  Јавни позив за доделу ауто-седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Кањижа за 2023. годину

Пријавни формулар