Упис деце у припремни предшколски програм

09.05.2023.
  

Одељење за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа, на основу члана 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласника РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), расписује

ОБАВЕШТЕЊЕ
О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 
РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

У предшколску установу (забавиште) уписују се сва деца у години пред полазак у школу.
Родитељ, односно законски заступник детета, пријављује дете за упис у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма. 
У групу за похађање припремног предшколског програма, за школску 2023/2024. годину, уписују се деца која на дан почетка школске године (1. септембра 2023. године) имају пет и по до шест и по година, односно деца рођена у периоду од 1. 3. 2017. до 1. 3. 2018. године.
Родитељи односно законски заступници деце, рођене у периоду од 1. 3. 2018. до 31. 8. 2018. године, могу да упишу дете у групу за похађање припремног предшколског програма ако су заинтересовани за ранији полазак детета у школу и исто ће бити примљено у групу у објекту који има слободне капацитете за пријем.
Упис деце се обавља електронским путем преко портала Е управа (https://www.euprava.gov.rs/) који је активан током периода уписа, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица (детаљнe кораке можете погледати на веб сајту предшколске установе на: www.predskolskakanjiza.edu.rs/). 
Напомена: подношење захтева је могуће тек првим званичним даном уписа, односно од 8.5.2023. године.
Електронским уписом се сва потребна документација аутоматски прибављају (прибавља их предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и од Одељења за општу управу и заједничке послове - матичара Општинске управе општине Кањижа).
Родитељи, односно законски заступници деце који немају могућност да пријаве дете електронским путем могу да, од 8. 5. 2023. године до 22. 5. 2023. године, у периоду од 8,00 - 12,00 часова, непосредно пријаве дете у централном објекту „Наши бисери“ (ул. Карађорђева бр. 30) или на имејл адресу: nasibiseri@kanjiza.rs
Потребна документација код непосредне пријаве:
- лична карта родитеља, односно законског заступника детета;
- извод из матичне књиге рођених детета које се уписује, као и за сву осталу децу; 
- потврда о радном односу родитеља, односно законског заступника детета; 
- уписница (попуњава се у предшколској установи).

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ: за СВУ новоуписану децу потребно је доставити потврду надлежног дома здравља, да је дете уредно вакцинисано и да је психофизички способно за пријем у установу. Потврда се предаје до 18. августа 2023. године. Подношење ове потврде је обавезно, у супротном дете неће бити примљено у установу.
Евидентирање деце за упис у школску 2023/2024. годину за узраст од 1 године до 5,5 година врши се такође путем портала Е-управа (https://www.euprava.gov.rs/) током периода уписа, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица.
За додатне информације можете се обратити Предшколској установи „Наши бисери“ путем имејл адресе: nasibiseri@kanjiza.rs или путем телефона 024/4 874 380, контакт особа: Ева Хорват.

РОДИТЕЉ ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 100.000,00 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник, ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма или ако дете неоправдано изостаје из предшколске установе (члан 194. Закона).

Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове
Атила Каса, дипл.правникОбавештење о упису деце у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма у школској 2023/2024. години