Конкурс за цркве и верске заједнице

18.04.2023.
  

На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа расписује

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница
на територији општине Кањижа у 2023. години

 

I
Средства из буџета општине Кањижа у 2023. години за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа додељују се у висини од 2.000.000,00  (двамилионa) динара.


II
Право подношења пријаве на конкурс имају црквене општине традиционалних цркава и верске заједнице које се налазе на територији општине Кањижа.


III
Средства из тачке I додељују се за суфинансирање пројеката који се односе на:

 1. инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима
 2. обнову постојећих црквених храмова који нису обнављани преко 10 и више година, а посебно црквених храмова који су споменици културе
 3. обнову парохијских домова
 4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља
 5. изградњу и обнову капела на гробљима
 6. обнову звоника
 7. обнову фасада и кречење црквених храмова
 8. обнову крова
 9. пресецање и санирање влаге на зидовима црквеног храма
 10. организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи
 11. организовање црквених манифестација.

IV
Подносилац пријаве доставља:

 1. попуњену пријаву на Обрасцу бр. 1
 2. доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је субјекат регистрован
 3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.)
 4. детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава
 5. предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на градитељску делатност, тачке 1-9).

Пројекат који буде одобрен мора бити реализован најкасније до 31. 12. 2023. године.


V
Критеријуми за одређивања висине средстава за суфинансирање појединачног пројекта су:

 1. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро
 2. број верника према последњем попису становништва на територији општине
 3. постојање и висина средстава за самофинансирање пројекта
 4. висина средстава остварених из општинског буџета у претходној календарској години
 5. врста радова - обнова, адаптација или реконструкција постојећег објекта
 6. мишљење Завода за заштиту споменика културе о предмету пројекта
 7. карактер хитности који се остварује непосредним увидом - изласком на терен Комисије и стручних лица организационе јединице Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове грађевинарства.

Ако се пројекат подноси за суфинансирање манифестације, процењује се карактер и
значај манифестације.


VI
Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама, на обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница” (Образац бр. 1) који је доступан и на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).
Пријава са пратећом документацијом подноси се у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или поштом на адресу: Општина Кањижа, Главни трг 1, 24420 Кањижа, са назнаком „Конкурсна документација за цркве и верске заједнице“.


VII
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријаве је 5. мај 2023. године.
Додатне информације можете добити позивом на број телефона 024 4875 166 локал 229, или лично у канцеларији број 9 (Атила Каса).

 

Председник општине Кањижа:
Fejsztámer Róbert
(Фејстамер Роберт)

 Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2023. години

Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2023. годину