Конкурс за спровођење јавних радова

13.04.2023.
  

На основу члана 43 став1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  („Сл.гласник РС“ 36/09, 88/10 и 38/15 и 113/17 – др. закон, 113/117 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом   („Сл.гласник РС“ 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл.гласник РС“ бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС“ бр.  102/15, 5/17 и 9/18), као и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину број 1008-101-7/2023 10.03.2023. године и Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа усвојеног Одлуком бр. 02-39/2023-I od 23.02.2023.
Национална служба за запошљавање – Филијала Кикинда у сарадњи са Општином Кањижа (ЛАПЗ – Сопствени програм општине) расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месецa, у складу са расположивим финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалне заштите и хуманитарног рада,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 30.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа
• привредна друштва
• предузетници
• задруге и
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је регистрован  за обављање делатности на територији Општине Кањижа и да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите - за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.);
• информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Кикинда/ Испостави Кањижа Национaлне службе за запољавање непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Кикинда/ Испостави Кањижа или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Филијале Кикинда Националне службе, и прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Кањижа  , у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.
Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду 2021, 2022 и 2023 године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Филијале Кикинда-Испостава Кањижа Националне службе и на званичном сајту општине Кањижа

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјална заштита и хуманитарни рад 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова* Нису раније коришћена средства 10
Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву 5
Коришћена средства у области социјалне заштите и хуманитарног рада 5
Коришћена средства у истој области као поднета пријава (а односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и обнављање јавне инфраструктуре) 0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале** до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Кикинда/Испостави Кањижа, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs
Јавни конкурс је отворен од 13.04.2023. године до 28.04.2023. године на сајту www.nsz.gov.rs и сајту општине: www.kanjiza.rs.

 Целокупни текст Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години