Конкурс за медије

31.03.2023.
  

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 8. став 1. и 2. Закона о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 73/19), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (Службени гласник РС бр. 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/22) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања (de minimis помоћ) на територији општине Кањижа у 2023. години бр. 400-121/2023-I од 29. марта 2023. године, председник општине Кањижа расписуjе

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања (de minimis помоћ) на територији општине Кањижа у 2023. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања из буџета општине Кањижа за 2023. годину додељују се у висини од 3.700.000,00 динара.
Средства из претходног става додељују се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе
- остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;
- остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја.
Најмањи износ средстава који се по овом Конурсу, може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ 2.000.000,00 динара.
Наведена средства се расподељују по основу овог Конкурса, а додељују се у складу са правилима о додели државне помоћи и заштити конкуренције.
Одобрена средства по овом Конкурсу исплатиће се у 2023. години.

II ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на Конкурсу има:
1. издавач медија који је уписан у Регистар медија код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија, има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања са посебним нагласком на коришћење језика који су у службеној употреби на територији општине Кањижа:

 • 1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;
 • 1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);
 • 1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 • 2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.
 • 2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;
 • Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
  • 1. мера у којој пројекат доприноси очувању националног и културног идентитета и jезика националних заједница грађана који живе на територији општине Кањижа;
  • 2. актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем наталитета, итд.);  
  • 3. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
  • 4. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености;
  • 5. оригиналност теме.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и подизања квалитета информисања припадника националних мањина су:

 • 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на информисање припадника националних мањина који живе на територији општине Кањижа на матерњем језику
 • 2. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у области културног и језичког идентитета националних мањина које живе на територији општине Кањижа
 • 3. оригиналност теме.

IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања на интернет страници општине Кањижа и у дневном листу „Дневник“, односно од 31. марта 2023. до 15. априла 2023. године. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави по окончању пројекта, а најкасније до 15. јануара 2024. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса има обавезу да достави:
1. Попуњену и оверену пријаву (Образац 1) за учешће на конкурсу, у једном примерку. Образац је доступан и  преузима се са сајта општине Кањижа www.kanjiza.rs

 • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
 • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • Потврду Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који води  Агенција за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила);
 • Дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверену изjаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију;
 • Потписану изјаву о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу;
 • Потписану изјаву о томе да ли је подносилац пријаве за пројекат са којим конкурише већ остварио неки облик суфинансирања од  других субјеката и у којој висини, са фотокопијом документа о суфинансирању,
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања овог конкурса да писаним путем предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије општини Кањижа.
Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратку биографију.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о  спречавању корупције.
Предлози се достављају  до закључења Конкурса.
Предлози који буду достављени по протеку наведеног рока неће бити узети у разматрање приликом именовања чланова Комисије.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс и Образац  пријаве обjављују се на интернет страници општине Кањижа www.kanjiza.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.
Пријаве слати на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања“. Додатне информациjе се могу добити радним даном од 08.00 до 14.00 часова на телефон: 024/4 873-249.
Пријаве које стигну по истеку наведеног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, објављује се на интернет страници општине Кањижа www.kanjiza.rs и доставља свим учесницима конкурса у електронској форми.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени општини Кањижа биће обрађивани искључиво у сврху учешћа на јавном конкурсу, у складу са Законом о заштити података о личности.
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица општине Кањижа која су обавезна да чувају  податаке о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног конкурса или ревизије.
Општина Кањижа чува податке о личности у року прописаном законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.
Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
За учешће на јавном конкурсу, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите своје право учешћа.

 

Председник општине Кањижа                                                                                                 
Fejsztámer Róbert
(Роберт Фејстамер)

 

Прилози:

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години