Конкурс за доделу спортских стипендија

24.02.2023.
  

На основу члана 22. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 47. став 2.  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018 и 22/2022) Општинско веће општине Кањижа, на 90. седници, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за доделу средстава за стипендирање спортског усавршавањa младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2023. години

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2023. годину („Службени лист општина Кањижа“, бр. 22/2022) обезбеђују се средства за стипендирање спортског усавршавања младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2023. години у оквиру раздела 4; глава 1; програм 14 – Развој спорта и омладине; програмска активност – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција (105/0) 184.
Средства по овом Конкурсу у износу од 1.000.000,00 динара се додељују за стипендирање спортског усавршавања младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2023. години.

ПРАВО УЧЕШЋА
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус младог талентованог спортисте аматера.
Кандидата за статус „младог талентованог спортисте аматера“ предлажу спортске организације по основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије, резултата рада, диплома и захвалница остварених у претходној години.

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ:

 1. да је у питању спортиста аматер
 2. да је спортиста држављанин Републике Србије
 3. да има пребивалиште на територији општине Кањижа
 4. да не остварује стипендију од других нивоа власти у Републици Србији
 5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту
 6. да га његова спортска организација предложи за остваривање права на стипендију
 7. да се у периоду остваривања права на стипендију и даље бави спортским активностима у спортској организацији која га је предложила
 8. да има од 15 до 23 година, ако се ради о индивидуалном спорту и/или од 12 до 16 година у случају екипних спортова
 9. да је ученик основне или средње школе који је у претходној школској години остварио минимално врло добар успех и оцену из владања која не може бити мања од 4 или да је студент
 10. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са законом
 11. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту
 12. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и ферплејом и да не нарушава углед спортиста, спортске организације и спорта.

Раскид уговора и обустава исплате стипендије врши се на предлог Комисије за стипендије, Спортског савеза општине Кањижа или спортске организације, ако корисник стипендије престане да испуњавања услове утврђене Правилником и овим конкурсом.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурсна документација садржи:

 • образац пријаве (Образац СП-1);
 • потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза и да тамо и тренира;
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених;
 • уверење основне/средње школе или факултета који похађа;
 • за ученике фотокопију сведочанства као доказ о оствареном успеху у  претходној школској години;
 • изјаву пунолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац И-1), односно изјаву родитеља малолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац И-2);
 • фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетног кандидата (Образац И-3)

По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови који су чланови Спортског савеза општине Кањижа у којима се тренирају:
- појединачни спортови, подносе предлоге у утврђеном року, највише за три кандидата с тим што се уговор закључује са 2 кандидата која имају највише бодова, а трећи кандидат се предлаже за случај раскида уговора са изабраним кандидатима из исте спортске организације;
- екипни спортови, подносе предлоге у утврђеном року, највише за четири кандидата и то 2 кандидата мушког пола и 2 кандидата женског пола с тим, што се уговор закључује са 2 кандидата и то једним кандидатом мушког пола и једним кандидатом женског пола који имају највише бодова, а други кандидат мушког и женског пола се предлажу за случај раскида уговора са изабраним кандидатима из исте спортске организације.
У случају да више кандидата има исти број бодова, спортска организација дискреционом оценом предлаже кандидата/е са којима ће се закључити уговор.  
Осим прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која са осталим обрасцима чини саставни део конкурсне документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА – ЕКИПНИ СПОРТОВИ

Критеријуми

Макс.

бр.

бодова

1.  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
2. Чланство у репрезентацији Републике Србије  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
3. Највећи постигнути резултат у претходној години на Првенству Србије  
А. Прво место  
Б. Друго место  
Ц. Треће место  
4. Учешће на школским олимпијадама 1
5. Освојена медаља на Балканском првенству или Медитеранским играма 1
6. Освојено 1, 2 или 3 место у својој лиги 3
Максимално 14

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА – ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ
 

Критеријуми

Макс.

бр.

бодова

1.  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
2. Чланство у репрезентацији Републике Србије  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)  
А. Олимпијски спортови 2
Б. Неолимпијски спортови 1
3. Највећи постигнути резултат у претходној години на званичним домаћим првенствима (Првенство Војводине, Првенство Србије)  
А. Прво место 3
Б. Друго место 2
Ц. Треће место 1
4. Прво место на Првенству Војводине 2
5. Учешће на школским олимпијадама 1
6. Освојена медаља на Балканском првенству или Медитеранским играма 1
Максимално  13

Минималан потребан број бодова за остваривање права на стипендију је 6 за индивидуалне олимпијске спортове, 5 за индивидуалне неолимпијске спортове, а 4 за екипне спортове.
По извршеном бодовању Комисија за стипендије има обавезу да сачини листу кандидата, најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс, објави је на огласној табли Општинске управе и званичној презентацији општине и достави Општинском већу.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Кањижа.
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“ преко Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Трг Главни бр. 1.  
Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.

 

Председник Општинског већа општине Кањижа
Роберт Фејстамер

 Јавни конкурс за доделу средстава за стипендирање спортског усавршавањa младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2023. години

Образац