Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта

14.02.2023.
 

На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 21. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018 и 22/2022) председник општине Кањижа, уз сагласност Општинског већа општине Кањижа од 8. фебруара 2023. године, расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В
за финансирање посебних програма у области спорта из буџета општине Кањижа у 2023. години

 

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2023. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 22/2022) планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у износу од  1.000.000,00 динара у оквиру Разделa 5; Глава 1; Програм 14 – Развој спорта и омладине; Програмска активност 1301– 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 183.

 

1. НОСИЛАЦ ПРОГРАМА

 • Носилац програма мора да:
  • буде регистрован у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон);
  • буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;
  • искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
  • има седиште на територији општине Кањижа и своју делатност обавља на територији општине Кањижа најмање годину дана;
  • је директно одговоран за припрему и извођење програма;  
  • испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
  • је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
  • располаже капацитетима за реализацију програма;
  • буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
 • Носилац програма не може да:
  • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
  • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализовању програма и дознаке (уплате) средстава из буџета општине на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
  • буде у последње две године правноснажном пресудом кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

 

2. ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми:

 1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима
 2. признања и награде за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта

 

3.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Пријаве  се подносе у штампаном облику на обрасцу  пријаве  (Образац ПП 1 - Предлог посебних програма) који чини прилог  јавног позива, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни  бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ“.

 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА
Јавни позив је отворен до 23. фебруара 2023. године и објављује се на огласној табли Општинске управе општине Кањижа и званичној интернет страни општине.
Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 27. 2. 2023. године.
Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Комисији завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.
Додатне информације у вези јавног позива могу се добити на телефон 064/8062 158 Ела Добо.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

Председник општине Кањижа:
Роберт Фејстамер

 Одлука о покретању поступка за финансирање посебних програма у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2023. години

Јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта из буџета општине Кањижа у 2023. години

Пријава на јавни позив за финансирање посебних програма у области спорта