Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

25.11.2022.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) објављује обавештење да је носилац пројекта, привредно друштво „FIM” д.о.о., са седиштем у Кањижи, Пут народних хероја 12., поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу расхладне куле и за реконструкцију опреме за производњу, која се налази на катастарској парцели топ. бр. 6930 К.О. Кањижа.
Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину захтева на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).


Рок за јавни увид и доставу мишљења o захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења,  односно до 05. децембра 2022. године.


Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.