Конкурс за студентске стипендије

01.11.2022.
  

На основу члана 8. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.  6/2014 и 30/2020) Председник општине Кањижа  расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА У 2022/2023. ГОДИНИ

I.  УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У 2022/2023. години из средстава буџета општине Кањижа додељују се студентске стипендије за стицање следећих дефицитарних занимања:

 

Занимање Број стипендија
Наставник флауте 1
Наставник клавира 1
Информатичар 1
Инжењерграђевине 1
Наставник ликовнекултуре 1
Наставник математике 1
Наставник музичке културе 1
Педагог 1
Дефектолог 1
Психолог 1
Правник 1
Доктор опште медицине 1
Васпитач (намађарскомјезику) 1
Машински инжењер 1
Социјални радник 1

 

Право на студентску стипендију има кандидат који: 

 • је држављанин Републике Србије, 
 • има пребивалиште на територији општине Кањижа најмање једну годину пре расписивања конкурса, 
 • уписује први пут било коју годину основних студија, односно основних академских студија са звањем првог степена академских студија (Bachelor), дипломских академских студија са звањем другог степена дипломских академских студија (Master)
 • је редован студент акредитованог факултета који има седиште на територији Републике Србије. 

Пријаву на конкурс за доделу стипендије не може поднети студент:

 • који има статус апсолвента
 • који је у радном односу
 • који је навршио 26. година живота.

II.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Пријава на конкурс врши се попуњавањем обрасца пријаве. 
Уз попуњени образац пријаве кандидат подноси и следећу документацију: 

 • копију личне карте, 
 • доказ о пребивалишту на територији општине Кањижа, издат после датума објављивања конкурса којим се доказује континуитет пребивалишта на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана, 
 • доказ о држављанству,
 • уверење о упису на факултет или о упису на наредну годину студија, 
 • уверење о просечној оцени током свих претходних година студија, а за студенте који уписују прву годину основних студија - сведочанства о успеху у свим разредима средње школе, 
 • уверење надлежног органа старатељства да је студент без родитељског старања, односно да је корисник новчане социјалне помоћи,  
 • потврду о незапослености,
 • оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства и 
 • уверење о износу просечног месечног прихода породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је расписан јавни конкурс (за запослене чланове породице уверење издато од послодавца, за пензионере оба исечка од пензије или извештај банке о извршеној исплати пензије, а у случају других прихода уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа).  
 • фотокопију обе стране картице динарског текућег рачуна односно штедне књижице.

 

III.   ПОСТУПАК
По истеку рока за подношење пријава Комисија утврђује предлог ранг-листе кандидата коју објављује на огласној табли општинске управе и званичној интернет презентацији општине Кањижа.

Подносици пријаве имају право приговора на предлог ранг-листе у року од осам дана, од дана објављивања предлога ранг-листе на огласној табли општинске управе и званичној интеренет презентацији општине Кањижа.

Приговор се подноси Комисији и мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација неће се разматрати.

Комисија  у року од седам дана од дана истека рока за подношење приговора, разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата, која се објављује на огласној табли општинске управе и званичној интернет презентацији општине Кањижа.

Одлуку о додели студентских стипендија за односну школску годину доноси председник општине, на основу коначне ранг-листе кандидата, најкасније у року од 60 дана од дана објављивања овог конкурса. 

 

IV.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава на конкурс је од 1. новембра 2022. године до 14. новембра 2022. године
Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији општине, огласној табли општинске управе и у локалним средствима информисања.

Пријаве на конкурс достављају се путем поште на адресу: Општина Кањижа, Комисија за студентске стипендије, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа са назнаком „ЗА СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ“ или предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1. у Кањижи, канцеларија бр. 2, шалтер бр. 8.

Непотпуне и неглаговремене пријаве неће се разматрати.

За ближе информације кандидати се могу обратити на телефон: 024/4 -875-166 лок.208.

 

Председник општине Кањижа:
Фејстамер  Роберт

Конкурс за доделу студентских стипендија у 2022/2023 години
Образац пријаве

 Конкурс за доделу студентских стипендија у 2022/2023 години

Образац пријаве

Предлог списка кандидата за доделу стипендије на конкурсу расписаном за стипендирање студената из општине Кањижа за школску 2022/2023. годину

Одлука о броју и висини стипендије за студенте општине Кањижа у школској 2022/2023. години

Одлука о додели студентских стипендија за школску 2022/2023. годину