Јавна расправа о Нацрту ЛАП за унапређење положаја Рома

11.10.2022.
  

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 116. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћени текст) и члана 27. Одлуке о јавим расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Општинско веће општине Кањижа на 75. седници одржаној дана 11. октобра 2022. године упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана  за унапређење положаја рома и ромкиња у општини Кањижа  за период 2022–2026. године
грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, која се одржава од 11.10.2022. године до 26.10.2022. године. 

Орган надлежан за давање информација о Нацрту Локалног акционог плана  за унапређење положаја рома и ромкиња у општини Кањижа  за период 2022 – 2026. године је Одељење за друштвене делатности, особа за контакт је Атила Каса.
Примедбе, предлози и мишљења достављају се у писаној форми до 26. октобра 2022. године до 7.00 часова на адресу: Општина Кањижа, Одељење за друштвене делатности, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: akasa@kanjiza.rs.
Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на завршну седницу која се одржава 26. октобра 2022. године у Малој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 8.00 часова.

Роберт Фејстамер с.р.
председник Општинског већа

Програм јавне расправе о Нацрту Локланог акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња у општини Кањижа за период 2022–2026. године
Нацрт Локалног акционог плана  за унапређење положаја рома и ромкиња у општини Кањижа  за период 2022–2026. године