Позив

27.07.2022.
 

Општинска управа општине Кањижа упућује

ПОЗИВ

лицима са пребивалиштем на територији општине Кањижа која су стекла високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету у области правних, грађевинских и економских наука и заинтересовани су рад у наведеним областима до 30. септембра 2022. године доставе своју биографију на имејл адресу: marijam@kanjiza.rs