Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова

19.05.2022.
  

Прелиминарна листа директних корисника >>

 

На основу члана 15. став 1. и 2. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Кањижа у 2022. години („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2022) Председник општине Кањижа дана 19. маја 2022. године доноси  

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 

И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2022. ГОДИНИ 

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

 

и расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2022. ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22

 

У оквиру реализације Програма коришћења средстава за унапређење енергетске ефикасности за 2022. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2022) који је донело Општинско веће општине Кањижа, а у складу са чл. 15-20. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кањижа у 2022. години („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2022), које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене чланом 6. горе поменутог Правилника, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Кањижа. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Кањижа.

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 1. заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним простору за станове и куће 
  Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида;
 2. постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће, осим кровног покривача;
 3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће
  Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова; 
 4. набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице;
 5. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде;
 6. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће;
 7. набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове: 

 1. Спољна столарија (ПВЦ, дрво, алуминијум) са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
  • a. U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
  • b. U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата;
 2. Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег  омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита;
 3. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 4. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас (кондензациони котао) износи 90%;

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом. 

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве;
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да су измирили све обавезе на основу пореза и доприноса;
 • да су измирили све обавезе на основу локалних јавних прихода;
 • да рачун подносиоца није блокиран односно није био блокиран у претходне 3 године;
 • да власници/оснивачи и законски заступници нису правоснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права на основу рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак;
 • да је рок испоруке добара са уградњом из поднете пријаве најмање 45 дана од дана потписивања уговора;
 • да имају атесте за материјале и производе наведене у поднетој пријави.

Подносилац пријаве – привредни субјект може конкурисати за реализацију једне или више мера из одељка I Јавног позива.

                                                  

Број: 02-153/2022-I                                

Дана  19. 05. 2022. године                                                                                      

Председник општине                                                                                                           

Роберт ФејстамеЦелокупни текст јавног позива са прилозима

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2022. ГОДИНИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА З