Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

20.04.2022.
 

На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа

у 2022. години

 

I

            Средства из буџета општине Кањижа у 2022. години за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа додељују се у висини од 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљада) динара.

 

II

            Право подношења пријаве на конкурс имају црквене општине традиционалних цркава и верске заједнице које се налазе на територији општине Кањижа.

 

III

            Средства из тачке I додељују се за суфинансирање пројеката који се односе на:

            1. инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима

            2. обнову постојећих црквених храмова који нису обнављани преко 10 и више година, а

посебно црквених храмова који су споменици културе

            3. обнову парохијских домова

            4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља

            5. изградњу и обнову капела на гробљима

            6. обнову звоника

            7. обнову фасада и кречење црквених храмова

            8. обнову крова

            9. пресецање и санирање влаге на зидовима црквеног храма

            10. организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи

           

 

IV

            Подносилац пријаве доставља:

            1. попуњену пријаву на Обрасцу бр. 1

            2. доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је субјекат регистрован

            3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.)

            4. детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава

            5. предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на

градитељску делатност, тачке 1-9)

            Пројекат који буде одобрен мора бити реализован најкасније до 15.12.2022. године.

 

V

            Критеријуми за одређивања висине средстава за суфинансирање појединачног пројекта

су:

            1.  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро

            2.  број верника према последњем попису становништва на територији општине

            3.  постојање и висина средстава за самофинансирање пројекта

            4. висина средстава остварених из општинског буџета у претходној календарској години

            5. врста радова – обнова, адаптација или реконструкција постојећег објекта,

            6. мишљење Завода за заштиту споменика културе о предмету пројекта,

            7. карактер хитности који се остварује непосредним увидом - изласком на терен Комисије и стручних лица организационе јединице Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове грађевинарства.

           

VI

            Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама, на обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница” (Образац бр. 1) који је доступан и на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

            Пријава са пратећом документацијом подноси се у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или поштом на адресу: Општина Кањижа, Главни трг 1, 24420 Кањижа, са назнаком „Конкурсна документација за цркве и верске заједнице“.

 

VII

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

            Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

            Додатне информације можете добити позивом на број телефона 024 875 166 локал 229,

или лично у канцеларији број 9 (Атила Каса).Позив на конкурс

Образац пријаве

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2022. годину