Јавни конкурс за удружења

18.03.2022.
  

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 6. Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Кањижа за програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 23/2020), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2022 годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 25/2021) и Годишњег плана јавних конкурса за удружења грађана општине Кањижа за 2022. годину, председник општине Кањижа,  на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2022. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за суфинансирање/финансирање програма/пројеката од јавног интереса за општину Кањижа које реализују удружења грађана у следећим областима: активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др), културне баштине, неговања историјских тековина, за развој културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма.

Опредељена средства: 10.600.000,00 динара.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

 • да је удружење уписано у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре;
 • да има седиште на територији општине Кањижа, односно да има седиште или огранак и делује на том подручју као градска, међуградска или републичка организација не краће од шест месеци (у даљем тексту: удружења),
 • да се програм/пројекат реализује на територији општине Кањижа

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години (у даљем тексту: Комисија) на обрасцима који се у прилогу јавног конкурса објављују и могу преузети на интернет страници www.kanjiza.rs

За сваки програм/пројекат подноси се посебна пријава.

Детаљан опис програма/пројекта треба да садржи податке: област у којој се програм/пројекат реализује, територију на којој би се програм/пројекат реализовао, време и дужину трајања програма/пројекта, циљ, врсту и обим активности које би се вршиле у току реализације програма/пројекта, укупан број лица који је потребан за извођење програма/пројекта и детаљан финансијски план.

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, дата под кривичном и материјалном одговорношћу о прихватању обавеза подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира пријављени програм/пројекат о томе:

 • да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;
 • да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 • да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма/пројекта са финансијском документацијом,
 • да ће током реализације програма/пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

Програми/пројекти могу трајати најдуже до 28. фебруара 2023.године.

Једно удружење може учествовати са једном пријавом по расписаном конкурсу, а у току буџетске године удружења једном остварују право на доделу средстава.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

Капацитет пројекта – квалитет пројектне идеје, допринос побољшању квалитета живота грађана 5

Циљна група и корисници – број и величина циљне групе, директних и индиректних корисника укључених у реализацију пројекта 5

Иновативност пројектне идеје               10

Економска оправданост пројекта (да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта)   20

Прецизан и детаљан наративни буџет пројекта који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима 10

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 • Образац за предлог програма/пројекта (Прилог 2)
 • Наративни буџет (Прилог 3)
 • Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве  (Прилог 4)
 • Табеларни преглед буџета програма/пројекта (Прилог 5)
 • Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава по Јавном конкурсу за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Општине Кањижа (Прилог 6)
 • Изјава o прихватању обавезе корисника средстава Општине Кањижа (Прилог 7)
 • Копија Решења о упису удружења у Регистар
 • Копија оснивачког акта (статута) удружења
 • Биографија координатора пројекта/програма и стручних сарадника
 • Копија ОП обрасца;
 • Копија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана);

Обавезнa конкурснa документацијa у штампаном облику, потписана и оверена од стране овлашћеног лица удружења, копија решења о упису удружења у Регистар, копија оснивачког акта (статута) удружења и биографија координатора пројекта/програма и стручних сарадника, доставља се и у електронској форми на адресу електронске поште: nvo@kanjiza.rs.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Пријава се предаје у на шалтеру бр. 8. у писарници Општинске управе општине Кањижа или путем поште на адресу: Комисија за избор програма/пројеката удружења, Трг Главни 1, 24420 Кањижа.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА – назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет страници општине Кањижа и огласној табли Општинске управе општине Кањижа

Комисија је дужна да у року од 30 дана од завршетка конкурса размотри пристигле пријаве и у складу са прописаним критеријумима утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма.

Листа се објављује на званичној интернет страници Општине и на порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе. На листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о избору програма председник општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Oдлука се објављује на званичној интернет страници Општине и на порталу Е-управа.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

За додатне информације заинтересовани се могу обратити на телефон 024/4875-166 лок. 208.

Прилози:

 

Председник општине

Роберт Фејстамер

 

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 2022. годиниЛиста вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години

Одлука о избору програма који се подстичу средствима назначеним у јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења у 2022. години

Извештај о реализованој финансијској подршци програмима удружења из буџетских средстава