Јавни конкурс за стипендирање талентованих спортиста

14.02.2022.
 

На основу члана 22. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 47. став 2.  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018) Општинско веће општине Кањижа, на 55. седници, расписује

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за доделу средстава за стипендирање спортског усавршавањa младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години

 

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2022. годину („Службени лист општина Кањижа“, бр. 25/2021) обезбеђују се средства за стипендирање спортског усавршавања младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години у оквиру раздела 4; глава 1; програм 14 – Развој спорта и омладине; програмска активност – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 184.

Средства по овом Конкурсу у износу од 900.000,00 динара се додељују за стипендирање спортског усавршавања младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини, по свим категоријама спортских грана, који стекну статус младог талентованог  спортисте аматера.

Кандидата за статус „младог талентованог спортисте аматера“ предлажу спортске организације по основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије, резултата рада, диплома и захвалница остварених у претходној години.

 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ:

1. да је у питању спортиста аматер;

2. да је спортиста држављанин Републике Србије;

3. да има пребивалиште на територији општине Кањижа;

4. да у текућој години није добио стипендију од других нивоа власти у Републици Србији;

5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;

6. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;

7. да се у текућој години и даље бави спортским активностима у спортским организацијама у општини Кањижа;

8. да има од 15 до 23 година;

9. да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врло добар успех или да је завршио средњу школу са минимално врло добрим успехом, за спортисте који су средњој школи;

10. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са законом;

11. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;

12. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и фер-плејом.

Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из горе наведених тачака.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација садржи:

- образац пријаве (Образац СП-1);

- потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза, и да тамо и тренира;

- фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- потврду школе коју похађа да  из владања има оцену најмање „врло добар“  или фотокопију сведочанства као доказ;

- изјаву пунолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац И-1), односно изјаву родитеља малолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција (Образац И-2);

- фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетног кандидата (Образац И-3).

 

По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза општине Кањижа, подносе предлоге у утврђеном року, највише за два кандидата.

Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена, диплома, захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која са осталим обрасцима чини саставни део  конкурсне документације.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА

Критеријуми Макс. бр. бод.
1. А. Олимпијски спортови 5
  Б. Неолимпијски спортови 3
2. Чланство у репрезентацији  Републике Србије  
  А. Олимпијски спортови 4
  Б. Неолимпијски спортови 2
2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)  
  А. Олимпијски спортови 1
  Б. Неолимпијски спортови 1
. Највећи постигнути резултат у претходној години на званичним домаћим првенствима (Првенство Војводине, Првенство Србије)  
   А. Прво место 3
  Б. Друго место 2
  Ц. Треће место 1
4. Проглашени таленти Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
2
Учешће на школским олимпијадама, побољшање резултата у односу на прошлу годину, мишљење тренера, мишљење школе
Максимално 16

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Кањижа.

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“ преко Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Трг Главни бр. 1. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.

Председник Општинског већа општине Кањижа

Роберт Фејстамер

 

Одлука о покретању поступка за доделу средстава путем Јавни конкурс за доделу средстава за стипендирање спортског усавршавањa младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години

Јавни конкурс за доделу средстава за стипендирање спортског усавршавањa младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години

Образац СП 1 Пријава за доделу стипендија спортистима

Листа кандидата за спортске стипендије у 2022. години

Одлука о  избору  кандидата за доделу средстава за стипендирање и спортско усавршавање младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2022. години