Обавештење власницима монтажних гаража

23.12.2021.
   

Обавештавамо власнике монтажних гаража да су, сходно одредбама Одлуке о давању на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража („Сл. лист општине Кањижа“ бр 26/2020),  у обавези да закључе уговор о коришћењу неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража са Општином Кањижa, која је власник грађевинског земљишта,  а у супротном ће се покренути поступак за уклањање истих, у складу за Законом и овом Одлуком.

Молимо власнике монтажних гаража да се за додатне информације обрате Општинској управи општине Кањижа, у канцеларију бр. 5 која се налази у згради Општинске управе општине Кањижа ул. Трг Главни бр. 1, или на бр. телефона 064-80-62-131, емаил адреса: kovacs.petra@kanjiza.rs, ради покретања и спровођења поступка.

Председик Комисије за спровођење поступка давања на коришћење земљишта за постављање монтажних гаража

Даниел Нађ Немеди, маст. правник

Обавештење власницима монтажних гаража

У прилогу овог обавештења се налазе изводи плана постављања монтажних гаража, тј. графички прикази локација тих монтажних гаража које се налазе на парцелама у власништву Општине Кањижа (ради идентификације):

Локација бр. 1.

Локација бр. 2. 

Локација бр. 3. 

Локација бр. 4.