Промена цена комуналних услуга

07.12.2021.
  

Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.

Захтев за добијање сагласности привредног друштва POTISKI VODOVODI –  TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ са предлогом Одлуке о цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ, као и образложење, објављен је на огласној табли у седишту Општинске управе општине Кањижа и у електронској форми на званичној интернет страници Општине Кањижа

Начелник Општинске управе

општине Кањижа

Марија Миловановић

 

Обавештење о објављављивању захтева за давање сагласности на промену цена комуналних услуга привредног друштва POTISKI VODOVODI –  TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

 

Прилог:

1) Захтев 

2) Образложење 

3) Одлука о цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ