Јавни оглас за отуђење непокретности

14.10.2021.
  

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017,  95/2018 и 153/2020), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017), Одредаба одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Општине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 119/2015, 25/2016 и 18/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 5814 КО Кањижа парцелни број 10663/2 из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа у поступку јавног надметања број 02-256/2021 од дана 30.09.2021. године, Скупштина општине Кањижа објављује

 

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНE У ЛН БРОЈ  5814 КО КАЊИЖА ПАРЦЕЛНИ  БРОЈ 10663/2

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

1. Скупштина општине Кањижа, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини и то непокретности уписане у лист непокретности број 5814 КО Кањижа, парцела број 10663/2 коју чини грађевинска парцела без објекта укупне површине 23 а 10 m² из јавне својине Општине Кањижа. Предметна парцела представља јавну својину Општине у 1/1 дела и налази се у улици Фехер Ференца у Кањижи.

Према Плану  генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) катастарска парцела број 10663/2 к.о. Кањижа се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа, припада блоку 6 и намењена је породичном становању са пословањем. Приступ парцели је омогућен са јавне површине - улице Фехер Ференца (к.п. 1811/16). У улици Фехер Ференца је изграђен гасовод, фекална канализација, зацевљена атмосферска канализација, водовод, електроенергетска инфраструктура, електронска комуникациона инфраструктура, асфалтни коловоз. У делу улице на ком се налази предметна парцела није изграђен асфалтни коловоз већ је приступ омогућен преко пута са туцаничким застором. За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе , неопходно је обезбедити прикључке на ону комуналну инфраструктуру, која је неопходна за нормално функционисање одређене намене.                На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:

- основни објекат: породични стамбени објекат, породични стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени и пословни објекат са делатношћу која не угрожава становање. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски;

- на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објекат и помоћни објекти као што су летња кухиња, остава, гаража, котларница, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);

- на грађевинској парцели, у изузетним случајевима, може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми и да је за други објекат могуће обезбедити службеност пролаза преко парцеле;

- породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице.

У  зони  породичног  становања  дозвољена  је  изградња  и  само  пословних  објеката. Пословне  делатности  које  се  могу  дозволити  су  из  области:  трговине  на  мало, производног и услужног занатства, угоститељства и услужних делатности. Производне делатности мањег  обима у зони  становања (мини погони за прераду пољопривредних производа,  воћа,  поврћа  и  др.)  се  могу  дозволити  уз  обезбеђење  услова  заштите животне  средине.  У  оквиру  зоне  становања  није  дозвољена  изградња  производних  и складишних објеката већих капацитета (силоса капацитета преко 500 t), нити бављење делатношћу  која  буком,  штетним  гасовима,  зрачењем,  повећаним  обимом  саобраћаја или на други начин може угрозити квалитет становања. Ако се грађевинска парцела у оквиру  зоне  становања  намењује  за  чисто  пословање/занатску  производњу,  обавезна је  израда  урбанистичког  пројекта  за  потребе  урбанистичко-архитектонске  разраде локације.  Објекти  својом  делатношћу  не  смеју  угрожавати  животну  средину,  као  ни примарну функцију у зони - становање. 

Лице коме буде отуђена предметна некретнина обавезно је да с надлежним другим правним лицима уговори  и плати трошкове за инфраструктуру: електричну енергију, топлификацију, гасификацију и друго.

 

2. Почетна цена грађевинске парцеле описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи 1.646.000,00 динара.

Наведена цена је утврђена на основу Извештаја о процени лиценцираног проценитеља вредности непокретности Слађана Јовића, мастер инжињера грађевине, из привредног друштва „Аугментум“ д.о.о. Нови Сад, од дана 20.09.2021. године.

 

3. Грађевинска парцела се отуђује у својину у виђеном стању.

 

4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за грађевинско земљиште образована Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-17/2020-I од дана 24.01.2020. године. (у даљем тексту: Комисија).

 

5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 164.600,00 динара;

Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности уписане у ЛН број 5814 КО Кањижа парцелни број 10663/2.

 

6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште или предајом на писарници Општине Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 10663/2 КО КАЊИЖА - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и презиме за физичка лица, односно назив правног лица;

 

7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште и матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број грађана и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено од стране надлежног органа, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање путем представника или пуномоћника.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом;

 

8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се:

- доказ о уплати депозита;

- изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;

 

9. Рок за достављање пријава је дан 15.11.2021. године до 12:00 часова.

Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 15.11.2021. године у 13:00 часова у канцеларији број 23. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1;

 

10. Непокретност која  предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су и када се пријави само један учесник..

 

11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене земљишта и не враћа се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене.

О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Преседник општине. До дана закључења Уговора о отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита.

У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не враћа. Осталим учесницима јавног надметања чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа о отуђењу непокретности.         

 

12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних права,као и оверу уговора код надлежног јавног бележника;

 

13. Рок за привођење предметне парцеле намени износи 3 године од дана закључења уговора о отуђењу;

 

14. За детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације, у вези документације везане за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности, обратити се на мобилни телефон број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије;

 

15. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине.Јавни оглас за отуђење непокретности уписане у ЛН број 5814 ко Кањижа парцелни број 10663/2 из јавне својине Општине Кањижа јавним надметањем

Образац пријаве