Партиципација путних трошкова средњошколаца

24.08.2021.
  

На основу члана 4. Одлуке о партиципирању путних трошкова редовних ученика средњих школа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 18/2014 – пречишћен текст) председник општине Кањижа расписује
КОНКУРС
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАРТИЦИПИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Право на партиципирање путних трошкова остварује се за школску 2021/2022. годину.
Ученик стиче право на партиципацију путних трошкова ако испуњава следеће услове:

  1. да је редован ученик средње школе
  2. да  има пребивалиште на територији општине Кањижа
  3. да не остварује право на партиципацију путних трошкова, стипендију или кредит.

За признавање права на партиципацију путних трошкова ученик подноси:

  1. захтев за признавање права
  2. уверење/потврду  школе да је редован ученик средње школе
  3. изјаву родитеља, старатеља или хранитеља да ученик не остварује право на партиципацију путних трошкова, стипендију и кредит
  4. фотокопију личне карте ученика, или фотокопију личне карте једног од родитеља или старатеља    

Ученик који је корисник права на дечији додатак или права на сталну  новчану помоћ  доставља:

  1. фотокопију правноснажног решења о признатом праву на дечији додатак
  2. фотокопију правноснажног решења о признатом праву на сталној новчаној помоћи.

Ученици подносе захтев са наведеном документацијом од 24. августа 2021. године до 11. септембра 2021. године у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (канцеларија бр. 2, зграда Скупштине општине Кањижа, Трг Главни бр. 1) или у месним канцеларијама у насељеним местима општине Кањижа.

Председник општине Кањижа
Роберт ФејстамерКонкурс за остваривање права на партиципирање путних трошкова редовних ученика средњих школа за школску 2021/2022. годину

Захтев за признавање права на партиципацију путних трошкова редовних ученика средњих школа за школску 2021/2022. год.

Изјава родитеља