Јавни оглас за давање у закуп

23.06.2021.
 

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), чл. 6. став 1. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда   („Сл. гласник РС“, бр 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст), и Одлуке Општинског већа општине Кањижа о покретању поступка за давање у закуп дела крова непокретности уписане у ЛН бр. 8845 КО Хоргош у јавној својини општине Кањижа бр. 02-184/2021-I  од дана 20.7.2021. године, Комисија за пословни простор објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ  ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КРОВА НЕПОКРЕТНОСТИ У ХОРГОШУ

 
1. Назив закуподавца
Општина  Кањижа, са седиштем у Кањижи, Трг Главни бр. 1

2. Начин давања у закуп
Давање у закуп дела непокретности ће се вршити поступком прикупљања писмених понуда. 

3. Опис непокретности која се даје у закуп:
Непокретност уписана у лист непокретности бр. 8845 КО Хоргош, у природи налази се у Хоргошу,  ул. Велика бр. 2, парц. бр. 1383, део крова у површини од 10 m2. 

4. Услови под којима се непокретност даје у закуп
Рок трајања закупа је 5 (пет) године, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, с правом на раскид уговора о закупу у случају када закупац користи објекат супротно намени за коју се издаје и из других разлога, по поступку који се регулише одредбама уговора о закупу.

5. Обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности
Закупац се обавезује да део непокретности која се даје у закуп за време трајања закупа користи за постављање радио- базне станице.
Део објекта који је предмет овог огласа, не може да буде предмет подзакупа. Закупац не може вршити адаптацију простора који се даје у закуп, без претходне сагласности закуподавца.
У износ закупнине нису урачунати остали трошкови који терете закупца (електрична енергија, комуналне услуге и др.)

6. Најнижа висина закупнине по којој се непокретност може дати у закуп
Најнижа висина месечне закупнине по којој се део непокретности може дати у закуп износи 60.000,00  динара, сагласно процени Комисије за процену и утврђивање тржишне цене непокретности бр. 413-10/2021-06 од дана 9. 7. 2021. године.

7. Обавезни садржај понуде
Понуде се могу поднети на обрасцу који је у прилогу овог огласа.
Понуда која се доставља обавезно мора садржати:
-              износ месечне закупнине која се нуди израженe у динарима, уписанe на обрасцу понуде,
-              попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде,
-              копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.


8. Начин, место и време за достављање писмених понуда за учешће у поступку  прикупљања писмених понуда
Понуде са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Понуда за закуп дела непокретности у јавној својини“. На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт особе.
Понуде се подносе до 30.7.2021. године, до 12,00 часова. Благовременим се сматрају све понуде које стигну на адресу закуподавца најкасније до 30.7.2021. године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање!

9. Место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп и преузимање обрасца понуде
Непосредан увид у документацију у вези непокретности која се даје у закуп заинтересована лица могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у Кањижи, Трг Главни бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа, до задњег рока за подношења понуде. 

10. Време, место и начин отварања писаних понуда рок за закључење уговора
Отварање писаних понуда извршиће се  30.7.2021. године у 12,15 часова на адреси: Кањижа,  Трг Главни бр. 1, у канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе општине Кањижа. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за давање у закуп непокретности.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Рок за закључење уговора о закупу је 20.8.2021. године.

Председник Комисије за пословни просторЈавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп дела крова непокретности у Хоргошу

Образац понуде

Одлука о давању у закуп дела непокретности уписане у ЛН бр. 8845 к. о. Хоргош парц. бр. 1383 у јавној својини општине Кањижа