Конкурс за посебне програме у области спорта

21.07.2021.
 

На основу члана 13. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 21. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2018) председник општине Кањижа уз сагласност Општинског већа општине Кањижа од дана 20.7.2021. године, расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В за финансирање посебних  програма за  потребе  и интересе грађана  у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2021. години

 

Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020 и 9/2021) планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у износу од  1.000.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 32/2020 и 9/2021) у оквиру Разделa 5; Глава 1; Програм 14 – Развој спорта и омладине; Програмска активност 1301– 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 183.

 

1. НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА 

Носилац програма мора да: 

             - буде регистрован у складу са Законом о спорту (у даљем тексту: Закон); 

- буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом; 

- искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено; 

- има седиште на територији општине, и своју делатност обавља на територији општине најмање годину дана; 

- је директно одговоран за припрему и извођење програма;  

- испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности; 

- је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година; 

- располаже капацитетима за реализацију програма; 

- буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза. 

 

Носилац програма не може да: 

- буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; 

- има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализовању програма и пребацивања (уплате) средстава из буџета општине на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања; 

- буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 

 

2. ПРОГРАМИ  КОЈИ  СЕ  ФИНАНСИРАЈУ

Из буџета општине Кањижа финансирају се следећи посебни програми: 

  1. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

  2. делатност организација у области спорта чији је оснивач општина;

  3. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

  4. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

  5. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник општина и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

 

3.  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

Пријаве  се подносе у штампаном облику на обрасцу  пријаве  (Образац ПП 1 - Предлог посебних програмакоји чини прилог  јавног позива, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или се доставља  путем поште на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни  бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021. ГОДИНУ“.

 

4. РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ   ПРИЈАВА  И  ОДЛУЧИВАЊЕ  ПО   ПРИЈАВАМА 

             Јавни позив је отворен до 6.8.2021. године и објављује се на огласној табли општинске управе и званичној интернет страни општине.

Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима је 13.8.2021. године.

Носилац програма је у обавези да у року од 15 дана од завршетка реализације програма достави Комисији завршни (коначни) извештај о реализацији програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на начин који је доводи у везу са одређеном врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.

  Додатне информације у вези јавног позива  могу се  добити на телефон 064-806- 2158 Ела Добо.

  Неблаговремене  и  непотпуне   пријаве  се  неће разматрати.

 

Роберт Фејстамер            

Председник општине Јавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине Кањижа у 2021. години

Образац за пријаву

Решење о именовању Комисије за расподелу средстава за годишње и посебне програме у области спорта из буџета општине Кањижа

Одлука о одобравању посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и додели средстава спортским организацијама који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2021. години по расписаном II јавном позиву