Додела ауто-седишта за децу

02.06.2021.
  

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и Програма коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 10/2021)  председник општине Кањижа упућује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Јавни позив се расписује за родитеље са пребивалиштем на територији општине Кањижа, чија су  деца рођена у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2020. године и то за доделу 110 ауто-седишта за децу произведених у складу са европским стандардом

 

Ауто- седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

- ауто-седишта су за децу од 9-36  кг

- поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за ауто-седишта за децу

 

Критеријуми за доделу ауто-седишта за децу су:

- да један од родитеља детета поседује путничко моторно возило

- да један од родитеља детета има пребивалиште на територији општине Кањижа;

- да је дете рођено у периоду од 01.10.2019. до 31.12.2020. године

 

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

- доказ о поседовању путничког моторног возила родитеља (очитана саобраћајна дозвола)

- доказ о пребивалишту једног од родитеља детета на територији општине Кањижа (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);

- извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија)

- за незапослене родитеље уверење Националне службе за запошљавање, а за самохране родитеље уверење Центра за социјални рад Кањижа

 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Кањижа, дефинисана Програмом коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 10/2021),  а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Кањижа.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана почев од 02.06.2021. године до 17.06.2019. године.

Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети у канцеларији бр. 5а у згради Општинске управе општине Кањижа,  сваког радног дана  у времену од 7,00 – 15,00 часова или на званичној интернет страници општине Кањижа.

Пријаве се достављају поштом на адресу: Општинска управа општине Кањижа, Трг Главни 1, 24420 Кањижа, са назнаком „За доделу ауто седишта за децу“ или лично на писарници општине Кањижа (шалтер бр. 8).

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Кањижа и на огласној табли у згради Општине Кањижа.

Савет за координацију безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа сачиниће записник који садржи предлог листе подносилаца пријава који испуњавају услове утврђене јавним позивом.

Решење о додели ауто-седишта за децу доноси Општинско веће општине Кањижа.

ДОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ НА ОБУЦИ О ПРАВИЛНОМ КОРИШЋЕЊУ И МОНТИРАЊУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ КОЈУ ЋЕ ОДРЖАТИ СТРУЧЊАЦИ ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.

Предност у додели ауто-седишта за децу имају родитељи близанаца, самохрани и незапослени подносиоци захтева под условом да доставе: за незапослене уверење Националне службе за запошљавање, а за самохране уверење Центра за социјални рад Кањижа.

У случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто седишта, предност имају подносиоци захтева по редоследу датума рођења детета рођеног у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2020. године.

 

Председник оппштине Кањижа

Роберт Фејстамер 

 

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина                                                         

Општина Кањижа                                                                                     

Број: 56-1/2021-I

Дана: 02.06.2021. године

КањижаПријавни формулар