Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

01.04.2021.
 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010) даје 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву о потреби стратешке процене утицаја

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је Општина Кањижа, Главни трг 1., поднела захтев за одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину за израду Плана детаљне регулације за део радне зоне бр. 13., у К.О. Мартонош. Са изменама и допунама су обухваћене катастарске парцеле бр. 3274, 3276 и 6837 у К.О. Мартонош.

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 12. априла. 2021. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларијама бр. 7А и 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.