Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница

18.03.2021.
 

На основу члана 3. и 6. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016), председник општине Kaњижа расписује

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа

у 2021. години

I

Средства из буџета општине Кањижа у 2021. години за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа додељују се у висини од 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљада) динара.

II

Право подношења пријаве на конкурс имају црквене општине традиционалних цркава и верске заједнице које се налазе на територији општине Кањижа.

III

Средства из тачке I додељују се за суфинансирање пројеката који се односе на:

1. инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима

2. обнову постојећих црквених храмова који нису обнављани преко 10 и више година, а посебно црквених храмова који су споменици културе

3. обнову парохијских домова

4. уређење и ревитализацију простора верских гробаља

5. изградњу и обнову капела на гробљима

6. обнову звоника

7. обнову фасада и кречење црквених храмова

8. обнову крова

9. пресецање и санирање влаге на зидовима црквеног храма

10. организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи

IV

Подносилац пријаве доставља:

1. попуњену пријаву на Обрасцу бр. 1

2. доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је субјекат регистрован

3. преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.)

4. детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава

5. предмер и предрачун радова (за пријаве предлога пројеката који се односе на градитељску делатност, тачке 1-9)

Пројекат који буде одобрен мора бити реализован најкасније до 15.12.2021. године.

V

Критеријуми за одређивања висине средстава за суфинансирање појединачног пројекта су:

1.  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро

2.  број верника према последњем попису становништва на територији општине

3.  постојање и висина средстава за самофинансирање пројекта

4. висина средстава остварених из општинског буџета у претходној календарској години

5. врста радова – обнова, адаптација или реконструкција постојећег објекта,

6. мишљење Завода за заштиту споменика културе о предмету пројекта,

7. карактер хитности који се остварује непосредним увидом - изласком на терен Комисије и стручних лица организационе јединице Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове грађевинарства.

VI

Пријава на конкурс подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама, на обрасцу „Пријава на конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница” (Образац бр. 1) који је доступан и на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).

Пријава са пратећом документацијом подноси се у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или поштом на адресу: Општина Кањижа, Главни трг 1, 24420 Кањижа, са назнаком „Конкурсна документација за цркве и верске заједнице“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Додатне информације можете добити позивом на број телефона 024 875 166 локал 229, или лично у канцеларији број 9 (Атила Каса).

 

Председник општине Кањижа

Fejsztámer Róbert

(Фејстамер Роберт)Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2021. години - .pdf

Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2021. години - .doc

Образац пријаве

Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2021. годину