Одлука о проглашењу ванредне ситуације

27.11.2020.
  

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа од 27.11.2020. године, председник општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

1.            Проглашава се ванредна ситуација за целокупну територију општине Кањижа.

2.            Ванредна ситуација се проглашава због неповољне епидемиолошке ситуације и великог броја заражених вирусом COVID 19, са тенденцијом ка даљем расту, као и потребе спровођења оперативних мера заштите и спасавања ради спречавања ширења вируса.

3.            О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Кањижа у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).

4.            Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације

Роберт Фејстамер

председник општине КањижаОдлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Кањижа