Jавна расправа и презентација студије процене утицаја

26.10.2020.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

да јавна расправа и презентација студије процене утицаја Пројекат изградње заливног система „Генеза“ на катастарској парцели топ бр. 4739 КО Ором носиоца пројекта - Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб., се одржава дана 04.11.2020. године са почетком у 12.00 часова у малој сали зграде општинске управе Кањижа

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.