Давање сагласности на студију процене утицаја

05.10.2020.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за давање сагласности на студију процене утицаја

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб., поднело је захтев за давање сагласности на студију процене утицаја за Пројекат изградње заливног система „Генеза“ на катастарској парцели топ бр. 4739 КО Ором.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од 20 (двадесет) дана од дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 26. октобра 2020. године могу доставити своје мишљење.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.