Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

25.08.2020.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја.

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је Генеза доо из Кањиже, ул. Вука Караџића бб., поднело захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за Пројекат изградње заливног система „Генеза“ на катастарској парцели топ бр. 4739 КО Ором.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, до 07. септембра 2020. године могу доставити своје мишљење.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана..