Решење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину

10.07.2020.
  

На основу члана 67. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2020 пречишћен текст) и члана 8. Правилника о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2016) председник општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

I

            На основу расписаног Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2020. годину и на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама планирани износ од 540.000,00 динара ДОДЕЉУЈЕ СЕ према следећем:

Ред. бр.

Назив и седиште подносиоца пријаве

Назив пројекта

Износ (РСД)

1.

Римокатоличка Жупа Анђели чувари – Кањижа, Кањижа, Школски трг 2

Нова капија на парохији

60.000

2.

Римокатоличка жупа Име Маријино – Мартонош, Мартонош, Трг Слободе бр. 8

Прослава фатимских указања

70.000

3.

Српска Православна Црквена Општина Кањижа,  Кањижа, Главна 1

Обнова српског православног гробља

80.000

4.

Римокатиличка жупа Свети Јосип радник – Тотово Село, Тотово Село, Кошутова бр. 4

Обнова оргуља у цркви

100.000

5.

Римокатоличка жупа Обраћање Светог Павла – Кањижа, Кањижа, Мале цркве бр. 3

Завршетак кречење фасаде цркве

230.000

УКУПНО:

540.000

 

II

            Додељена средства дозначују се изабраним подносиоцима пријаве из тачке I из средстава планираних у Одлуци о буџету општине Кањижа за 2020. годину, функција 840 – Расходи верских заједница за 2020. годину, позиција 179, конто 481 – дотације невладиним организацијама.

            Средства се изабраним подносиоцима пријаве исплаћују у складу са динамиком прилива средстава у буџет општине Кањижа у 2020. години.

III

            Ово решење је коначно.

              По коначности овог Решења са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о суфинансирању пројекта.

IV

            Корисници средстава дужни су да најкасније до краја текуће године, поднесу извештај о реализацији пројекта и доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама.

            Извештај о реализацији пројекта подноси се Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама на Обрасцу бр 2 који је објављен на званичној интернет страници општине.

            Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.

V

            Ово Решење објавити на званичној интернет страници општине Кањижа.

                                                                                                        Председник општине

                                                                                                           Роберт ФејстамерРешење о додели средстава црквама и верским заједницама за 2020. годину