Потреба израде студије процене утицаја на животну средину

26.06.2020.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа у складу са чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) даје

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је предузетник Дамир Мишковић – Хепи-Еко рециклажа ПР из Адорјана, ул. Танчић Михања бр. 1. поднео захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја на животну средину за Пројекат рециклажног дворишта за секундарне сировине - метале на катастарској парцели топ бр. 4820/14 КО Адорјан.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана од дана објављивања овог обавештења, до 06. јула 2020. године могу доставити своје мишљење.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана..