Продужена исплата

25.03.2020.
 

Свим корисницима који имају право на: новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица, дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по основу посебне неге детета, којима то право истиче 15.03.2020. године, или касније током трајања ванредног стања, продужава се даља исплата на основу раније донетих решења (осим у случају да је надлежни орган већ одлучио о даљем коришћењу права), најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.
Закључак о продужавању исплате корисницима права у области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом донела је Влада Републике Србије.