Јавни конкурс за невладине организације

02.03.2020.
  

Председник општине Кањижа расписује јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2020. годину.

Средства за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2020. годину додељују се у укупном износу од 13.050.000,00 динара, према следећем:

1)  10.850.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У СЛЕДЕЋИМ ОБЛАСТИМА:

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора

2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)

3. развој локалне заједнице

4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана

5. афирмисања људских и мањинских права

6. програма за образовање

7. програма за омладину

8. програма за стара лица

9. афирмисања демократизације локалне средине

10. развоја цивилног друштва

11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)

12. културне баштине, неговања историјских тековина

13. волонтерства

14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида

15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности

16. активности пензионерских организација

17. неформалног образовања

18. афирмисања женских права

19. за развој јавног информисања

20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма

2) 2.200.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ (организовање манифестација, издавање информационих билтена, сеоски туризам, едукација и стручно саветовање, маркетинг, прекогранична сарадња, учешће на сајмовима, подстицање самоорганизовања - задругарство, предузетништво, стари занати, породичне фарме).

Одлуком председника општине бр. 02-64/2020-I од 19.2.2020. године као приоритетне области за пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа из тачке 1) овог конкурса утврђене су области под редним бр. од 1. до 20.

Прилози:Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2020. годину (.pdf)

Јавни конкурс за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2020. годину (.doc)

Oбразац за пријаву на конкурс (образац бр. 1.)

Oбразац предлога програма/пројекта (образац бр. 2.)

Oбразац буџета програма/пројекта (образац бр. 3.)

Одлука о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа