Студентске стипендије

27.11.2019.
 

На основу члана 2. став 3.  Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014) председник општине донео је

О Д Л У К У
О БРОЈУ И ВИСИНИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

I
У 2019/2020. години на терет средстава буџета општине Кањижа врши се исплата 11 стипендија студентима са територије општине Кањижа.

II
Месечни износ стипендије студентима у 2019/2020. години УТВРЂУЈЕ СЕ у висини од 9.293,00 (деветхиљададвестодеведесеттри) динара.

III
Организациона јединица општинске управе надлежна за послове образовања доставља уговоре о стипендирању студената организационој јединици општинске управе надлежној за послове финансија најкасније до 15. децембра 2019. године.
Исплату стипендија врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове финансија, на основу уговора о стипендирању, месечно, уплатом на текући рачун корисника стипендије за временски период од девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.
    
IV
Ову одлуку доставити организационим јединицама општинске управе надлежним за послове финансија и образовања.

V
    Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина                                      Председник општине
Општина Кањижа                                                  Роберт Фејстамер
Председник општине Кањижа            
Број: 67-322/2019-I/А
Дана: 25.11.2019. године
К а њ и ж а
 
На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014) председник општине доноси

О  Д  Л  У  К  У
о додели студентских стипендија за школску 2019/2020. годину

I
У 2019/2020. години студентске стипендије ДОДЕЉУЈУ СЕ:
1.        ВЕРЕШ НОРА
2.        НАЂАБОЊИ ОРШОЉА
3.        БАРЈАКТАРОВИЋ НЕМАЊА
4.        КАРАЧОЊИ НИКОЛЕТА
5.        ПЕТРОВИЋ КРИСТИНА
6.        ГАСТАЊ НОРА
7.        ЊАРИ ДОРА
8.        МОЛНАР РАМОНА
9.        МИЛОЈЕВИЋ  ДАНИЦА
10.        БОРШОШ КИТИ
11.        БЕРЕЦ ЕМЕШЕ


II
Исплата стипендије врши се месечно уплатом на текући рачун корисника стипендије у износу утврђеном Одлуком председника општине бр. 67-322/2019-I од  25.11.2019. године за временски период од девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.
Исплата стипендије за окотбар и новембар текуће године биће извршена најкасније до 15. децембра 2019. године.

III
Исплата стипендије студентима из тачке I ове oдлуке врши се на терет буџета општине Кањижа са раздела 4, главе 1, програмске класификације 0901-0006, функције 040, позиције 401, економске класификације 472.
За реализацију претходног става ове тачке надлежан је Одeљење за финансије и буџет.

IV
Давалац и корисник стипендије закључују уговор о стипендирању, којим ближе уређују међусобна права и обавезе.

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина    

Општина Кањижа

Председник општине
    Роберт ФејстамерОдлука о додели студентских стипендија за школску 2019/2020. годину

Одлука о броју и висини стипендије за студенте Општине Кањижа у школској 2019/2020. години