Јавни оглас за отуђење непокретности

03.10.2019.
 

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19., 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) члана 16. Одлуке прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 8365 КО Хоргош из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда бр. 02-349/2019-I од дана 26.09.2019. године, Комисија за спровођење поступка за отуђењe непокретности објављује

Ј А В Н И    О  Г  Л  А  С
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЛН БРОЈ 8365 КО ХОРГОШ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИКУПЉАЊЕМ  ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је прикупљање писмених понуда за отуђење следећих непокретности:

1. двособан стан, улаз бр. 1, 2. спрат, стан бр.7 који се састоји од две собе, кухиње, трпезарије, купатила, оставе и терасе , у површини од 63,00 м² уписан у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, која се налази на адреси Кањишки пут бр. 2, у Хоргошу, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела. а који се налази на парц. бр. 1532/2 земљиште под зградом објектом од 4 а 41 m², земљиште уз зграду од 5 а, њива 3. класе од 50 м2 у укупној површини од 9 а 91 m², на којем општина има право заједничког коришћења;

2. двособан стан, улаз бр. 2, 2. спрат, стан бр. 8 који се састоји од две собе, кухиње, трпезарије, купатила, оставе и терасе, у површини од 61,00 м² уписан у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, која се налази на адреси Кањишки пут бр. 2, у Хоргошу, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела. а који се налази на парц. бр. 1532/2 земљиште под зградом објектом од 4 а 41 m², земљиште уз зграду од 5 а, њива 3. класе од 50 м2 у укупној површини од 9 а 91 m², на којем општина има право заједничког коришћења.Јавни оглас за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 8365 КО Хоргош из јавне својине Општине Кањижа прикупљањем писмених понуда (.pdf)

Јавни оглас за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 8365 КО Хоргош из јавне својине Општине Кањижа прикупљањем писмених понуда (.doc)