Процена утицаја на животну средину

29.08.2019.
 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Кањижа обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да:

Општина Кањижа из Кањиже, Главни трг бр 1., поднела је захтев за одлучивање о потреби израде студије процене утицаја за

  1. Пројекат изградње 2. фазе бициклистичке стазе која се планира на катастарској парцели топ бр. 16760 и 16757/1 КО Хоргош на Кањишком путу.
  2. Пројекат адаптације дела постојеће јавне стамбене зграде у сврху пружање социјалне услуге општине Кањижа – Свратиште – на катастарској парцели топ. 1381 КО Хоргош
  3. Пројекат партерног уређења центра града, дела између А и Б блока Стамбених зграда на катастарској парцели топ. бр. 1024/1, 4977 и 1051/2 ко Кањижа

Рок за доставу мишљења је 10 дана рачунато од дана објављивања овог огласа односно до 09. септембра. 2019. године.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 5. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.